August 31, 2008

Một phong cách lập trình

Sau đây là một phong cách lập trình tuy chưa hẳn là tối ưu nhưng cũng là một bài viết đáng chú ý.
I. Mục tiêu của tài liệu này:

Bạn đang học lập trình, vậy bạn nghĩ về một chương trình máy tính như thế nào?

Một chương trình máy tính có thể xem như một tác phẩm (như bài báo, một câu truyện, một cuốn tiểu thuyết, …) bởi vì nó được đọc bởi bạn (có thể bây giờ, mà cũng có thể là 10 năm sau!), và bởi những lập trình viên khác sau bạn (để phát triển, sửa chửa, cập nhật, …). Chính vì lẽ đó, một chương trình máy tính nên đáp ứng cả 3 yêu cầu sau: đúng, dễ đọc và dễ hiểu.

Mục tiêu của tài liệu này là cung cấp cho bạn:

1. Một tập hợp các chuẩn trình bày chương trình thông dụng.

2. Một thói quen để từ đó bạn có một phong cách lập trình tương đối chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, tài liệu này không có tham vọng đề cập đến toàn bộ các khía cạnh của một phong cách lập trình. Nó chỉ nói đến những gì cần thiết để cho bạn, một sinh viên, khi chưa tìm được một phong cách phù hợp tạo được những thói quen tốt ngay từ đầu.II. Một số nguyên tắc cần tuân thủ khi lập trình:

A. Trình bày tổng thể chương trình:

1. Môđun hóa chương trình của bạn

Chương trình của bạn nên được tách thành nhiều môđun, mỗi môđun thực hiện một công việc và càng độc lập với nhau càng tốt. Điều này sẽ giúp bạn dễ bảo dưỡng chương trình hơn và khi đọc chương trình, bạn không phải đọc nhiều, nhớ nhiều các đoạn lệnh nằm rải rác để hiểu được điều gì đang được thực hiện.

Khi muốn chuyển thông tin cho các chương trình con, bạn nên sử dụng các tham số. Tránh sử dụng các biến toàn cục để chuyển thông tin giữa các chương trình con. làm như vậy bạn sẽ triệt tiêu tính độc lập giữa các chương trình con và rất khó khăn khi kiểm soát giá trị của chúng khi chương trình thi hành. (Chú ý, bạn nên phân biệt giữa biến toàn cục và hằng số toàn cục)2. Cách trình bày chương trình nên nhất quán

Chương trình của bạn càng nhất quán, thì nó sẽ càng dễ đọc và dễ hiểu. Hơn nữa, bạn sẽ càng mất ít thời gian nghĩ về cách viết chương trình, và như vậy bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để nghĩ về các vấn đề cần giải quyết.3. Chương trình nên giữ được tính đơn giản và rõ ràng trong hầu hết các tình huống.

Việc sử dụng các mẹo lập trình chỉ thể hiện sự khéo léo của lập trinh viên và làm tăng hiệu quả chương trình lên một chút, trong khi điều đó sẽ đánh mất đi tính đơn giản và rõ ràng của chương trình.

Ví dụ:

a[i++] = 1;

nên được viết là:

a[i] = 1;

i++;

Hoặc:

if (doSomeThing() == false) …

nên được viết là:

bool result = doSomeThing();

if (result == false) …4. Mã lệnh mà bạn viết phải thể hiện đúng cấu trúc chương trình của bạn.

Ví dụ:

Dòng lệnh:

if (count == 0) printf(``No data.\n'');

nên được viết là:

if (count == 0)

printf(``No data.\n'');

Và như vậy, theo bạn, dòng lệnh sau có thể hiện đúng cấu trúc chương trình không?

if (count != 0)

printf(``%d\n'', count);

average = total/count;5. Chương trình của bạn nên thực hiện như một dòng chảy từ trên xuống dưới, không nên có những thay đổi bất chợt. Để có được điều này, bạn không nên sử dụng goto hay continue.B. Khai báo biến và hàm

1. Một câu lệnh nên được đặt riêng trên một dòng, điều này sẽ giúp bạn rất nhiều trong quá trình debug.

Ví dụ:

Nếu bạn viết:

while (i < 100) i++;

bạn sẽ không biết được vòng lặp trên được thực hiện bao nhiêu lần khi debug..

Cũng tương tự:

if (i < 100) i++;

bạn sẽ không biết được lệnh if có được thực hiện hay không trong quá trình debug (trừ khi bạn phải theo dõi giá trị của i).2. Các dấu {} bao các khối lệnh phải được canh thẳng hàng.

Có 2 cách thường được chấp nhận để canh thẳng các dấu {}:

a. Cách 1:if (...)

{

.

.

.

}

else

{

.

.

.

}
while (...)

{

.

.

.

}


b. Cách 2:if (...) {

.

.

.

}

else {

.

.

.

}
while (...) {

.

.

.

}


Và như vậy, khi viết các khối lệnh nằm trong một cặp ngoặc {}, bạn nên viết cặp ngoặc trước rồi mới viết các lệnh vào giữa, làm như vậy bạn sẽ tránh trường hợp thiếu các dấu ngoặc này.3. Biến nên được khai báo ở gần vị trí mà nó bắt đầu được sử dụng, như vậy bạn sẽ tránh được việc khai báo một loạt các biến dư thừa ở đầu hàm hay chương trình.4. Mỗi biến nên khai báo trên một hàng nhằm dễ chú thích về ý nghĩa của mỗi biến.

Ví dụ:

int level = 0; // indentation level
int size = 0; // size of symbol table
int lines = 0; // lines read from input

5. Tên biến nên đặt sao cho đủ nghĩa, có thể là là các từ hoàn chỉnh hoặc viết tắt nhưng phải dễ đọc (dễ phát âm).

Ví dụ:

wages = hoursWorked * hourlyRate;
rõ ràng hơn là
w = h * r;
Ngoại lệ: Các biến sử dụng để chạy các vòng lặp nên đặt đơn giản là: i, j, k, …6. Tên của một hàm nên phản ánh công việc hoặc giá trị trả về của nó.

Ví dụ:

CheckForErrors() thay vì ErrorCheck()

DumpDataToFile() thay vì DataFile().7. Bạn nên sử dụng hợp lý các ký tự hoa và thường khi đặt tên biến, điều này sẽ giúp chương trình dễ đọc hơn, một số gợi ý như sau:

• Tên biến được viết bằng chữ thường, viết hoa chữ các đầu tiên của từ thứ hai trong tên biến (kiểu camelBack), ví dụ: totalHouseWorked.

• Tên hằng số được viết hoa toàn bộ, các từ viết cách nhau bằng dấu gạch dưới, ví dụ: TAX_RATE.

• Các kiểu dữ liệu do người dùng định nghĩa được viết hoa toàn bộ hoặc viết hoa các ký tự đầu, ví dụ: BIGINT hay BigInt.

• Tên các hàm được viết hoa chữ cái đầu từ, có thể bắt đầu từ từ thứ nhất hay thứ hai, ví dụ: DisplayInfo() hoặc displayInfo().8. Các hằng số không nên viết trực tiếp vào chương trình.

Thay vì thế, người ta thường sử dụng lệnh #define hay const để đặt cho những hằng số này những tên có ý nghĩa. Điều này sẽ giúp lập trình viên dễ kiểm soát những chương trình lớn vì giá trị của hằng số khi cần thay đổi thì chỉ phải thay đổi một lần duy nhất ở giá trị định nghĩa (ở #define hay const).

Ví dụ:

popChange = (0.1758 - 0.1257) * population;
nên được viết là:
const double BIRTH_RATE = 0.1758,
DEATH_RATE = 0.1257;
...
popChange = (BIRTHRATE - DEATH_RATE) * population;
Ghi chú: bạn không nên dùng #define thường xuyên để định nghĩa các hằng số, bởi vì trong quá trình debug, bạn sẽ không thể xem được giá trị của một hằng số định nghĩa bằng #define.9. Khi khai báo con trỏ, dấu con trỏ nên được đặt liền với tên, nhằm tránh trường hợp sau:

char* p, q, r; // ß q, r không là con trỏ

Trong trường hợp này nên viết là:

char *p, *q, *r;

(luật này cũng được dùng khi khai báo tham chiếu với dấu &)C. Trình bày dòng lệnh:

1. Các biến không nên được sử dụng lại với nhiều nghĩa khác nhau trong cùng một hàm.

Ví dụ:

Không nên sử dụng biến như sau:

for (i = 0; i < n; i++) // ß n mang ý nghĩa là số lần lặp

. . .for (i = 0; i < 10; i++)

for (n = 0; n < 10; n++) //ß n sử dụng như biến điều khiển lặp

. . .2. Các toán tử và toán hạng trong một biểu thức nên được tách rời nhau nhằm làm biểu thức dễ đọc hơn.

Ví dụ:

mass = volume * density;

Thay vì:

mass=volume*density;

Ngoại lệ: không chèn khoảng trắng vào giữa toán hạng và toán tử ++ và –3. Nên có khoảng trắng ngăn cách giữa dấu phẩy hay chấm phẩy với các tham số.4. Nên có khoảng trắng giữa từ khóa và dấu ‘(’, nhưng không nên có khoảng trắng giữa tên hàm và dấu ‘(‘.

Ví dụ:

// no space between 'strcmp' and '(',
// but space between 'if' and '('
if (strcmp(input_value, "done") == 0)
return 0;

5. Nên sử dụng các dấu ( ) khi muốn tránh các lỗi về độ ưu tiên toán tử.

Ví dụ:

// No!
int i = a >= b && c < d && e <= g + h;
// Better
int j = (a >= b) && (c < d) && (e <= (g + h));


6. Nên dùng các dòng trắng để phân chia các hàm trong một tập tin, các đoạn lệnh trong một hàm như: đoạn nhập xuất dữ liệu, các đoạn tương ứng với các bước xử lý khác nhau,7. Mỗi dòng lệnh không nên dài quá 80 ký tự, điều này giúp việc đọc chương trình dễ dàng hơn khi không phải thực hiện các thao tác cuộn ngang mang hình.8. Một dòng lệnh quá dài nên được tách thành nhiều dòng.

Ví dụ:

if (foo->next == NULL
&& totalcount < needed && needed <= MAX_ALLOT
&& server_active(current_input))
{
...
}
Hoặc:

for (curr = *listp, trail = listp;
curr != NULL;
trail = &(curr->next), curr = curr->next)
{
...
}

Hoặc:

int myComplexFunction( unsigned unsignedValue,
int intValue,
char *charPointerValue,
int *intPointerValue,
unsigned *unsignedPointerValue);


D. Chú thích chương trình:

1. Khi đặt các chú thích, bạn nên sử dụng dấu // vì dấu này sẽ không có ảnh hưởng khi bạn sử dụng cặp ký hiệu /* */ để vô hiệu hóa một đoạn lệnh trong quá trình sửa lỗi chương trình. Bạn nên nhớ rằng trong C/C++ không cho phép các cặp dấu /* */ lồng nhau.2. Với các chú thích ngắn, bạn đặt nó trên cùng dòng lệnh cần chú thích. Với các chú thích dài hơn, hoặc chú thích cho cả một đoạn lệnh, bạn đặt câu chú thích trên một dòng riêng ngay phía trên câu lệnh cần chú thích.

Ví dụ:

Chú thích ngắn:

if (a == 2)
return(TRUE); // special case
else
return(isprime(a)); // works only for odd a
...
Chú thích dài:

if (argc > 1) {
// Get input file from command line.
if (freopen(argv[1], "r", stdin) == NULL)
error("can't open %s\n", argv[1]);
}

3. Không nên lạm dụng chú thích.

Ví dụ:

i++; // tăng i lên 1 đơn vị

Chú thích như trên là không cần thiết vì bản thân dòng lệnh đã nói lên mục tiêu của nó. Thay vì vậy, bạn nên cố gắng giữ cho chương trình của bạn dễ đọc, dễ hiểu qua việc trình bày chương trình rõ ràng, đơn giản và cách đặt tên hợp lý.II. Ví dụ:
Code:

/***********************************************

* Program : Equation solving

* Written by : Nguyen Tan Dat

* Email : ntdat@fit.hcmuns.edu.vn

* Last update : 10/3/2002

************************************************/#include

#include#define NO_SOL 1 //no solution

#define ONE_SOL 2 //one solution

#define MULTI_SOL 3 //undefined solution

// Function name : Input

// Description : get coefficients

// Return type : void

// Argument : int *a

// Argument : int *b

void Input(int *a, int *b)

{

printf("a = ");

scanf("%d", a);

printf("b = ");

scanf("%d", b);

}// Function name : Output

// Description : print result

// Return type : void

// Argument : int nSol -- solution type

// Argument : float x -- the solution

void Output(int nSol, float x = 0)

{

switch (nSol)

{

case NO_SOL:

printf("No solution!\n");

break;

case ONE_SOL:

printf("One solution: %f\n", x);

break;

case MULTI_SOL:

printf("Undefined solution!\n");

break;

}

}void main()

{

int a, b; // coefficients

int nSol; // solution type

float x; // the solutionInput(&a, &b);if (a == 0)

{

if (b == 0)

nSol = MULTI_SOL;

else

nSol = NO_SOL;

}

else

{

nSol = ONE_SOL;

x = -(float)b/a;

}Output(nSol, x);

getch();

}
Bài viết được trích từ diễn đàn toán tin ĐHKHTN TPHCM toantin.org

August 20, 2008

Tư duy lập trình

Tư duy lập trình

Không bao giờ sợ phải bắt đầu.
Tôi sẽ không viết hai lần cùng một đoạn mã giống nhau.
Khi phát triển phần mềm, hãy nghĩ đến tương lai.
Viết mã càng ít bao nhiêu ,mắc lỗi càng ít bấy nhiêu.
Bạn sẽ không bao giờ trở thành một lập trình viên giỏi nếu chỉ tập luyện 2giờ mỗi ngày.
Tất cả các công việc đều có phần thú vị và phần buồn chán, không có ngoại lệ.
Kẻ thù số một của các lập trình viên là gì? Kiêu căng.
Lập trình viên sử dụng hầu hết thời gian của mình vào việc sửa lỗi. Chương trình càng dễ đọc bao nhiêu càng tiết kiệm thời gian bấy nhiêu.
Trường học khiến các bạn tin rằng chương trình của bạn chỉ cần thỏa mãn một mình bạn là đủ. Điều này hoàn toàn sai lầm. Chương trình phải thỏa mãn khách hàng và các lập trình viên khác.


Giới thiệu
Thế là bạn nghĩ rằng lập trình là một thế giới vô cùng thú vị, và bạn muốn tham gia vào thế giới ấy? Trước khi bạn bắt đầu, điều duy nhất mà tôi muốn khuyên là: nếu bạn thực sự yêu thích lập trình thì đó rõ ràng là công việc tốt nhất mà bạn có thể có được. Ngược lại, nếu bạn chỉ cảm thấy thích, hay không quan tâm lắm đến lập trình, thì đó rõ ràng là công việc tồi tệ nhất của bạn. Bởi vì bạn đang gia nhập vào một thế giới mà sự cạnh tranh luôn là nỗi ám ảnh không thể tránh khỏi. Phát triển phần mềm gần như là một cuộc đua tranh. Trong đó, cuộc sống của bạn là một con đường và bạn phải chạy càng nhanh càng tốt, không cần biết dưới chân có gì, cho đến khi gặp đồng bằng hoặc là đụng phải vách đá cheo leo. Nếu bạn sẩy chân, mọi thứ kết thúc, và đó hoàn toàn là lỗi của bạn. Nghe có vẻ hơi ghê gớm đúng không? Nhưng đừng để những điều đó làm bạn nản lòng. Tôi chỉ không muốn vẽ nên một viễn cảnh tươi đẹp, nơi có những cánh đồng xanh ngút ngàn và những đám mây lững lờ trôi trên nền trời xanh thẳm. Thực tế là có thể chỉ vài phút sau đó trời sẽ mưa và bạn thì chẳng mang theo dù. Thế nhưng, chính những điều không chắc chắn, những thách thức và áp lực sẽ làm cho cuộc sống trở nên đầy hứng thú.

Bạn vẫn còn đọc đến đây ư? Rất tốt, thế có nghĩa là bạn hoàn toàn nghiêm túc về điều này. Bây giờ điều tôi sẽ nói với bạn là một bản phác thảo về những gì đang chờ đợi bạn trong thế giới lập trình, chúng ta sẽ nói một ít về kỹ thuật và cả những niềm vui của thế giới ấy.


Bạn cần gì để trở thành một lập trình viên?
Tôi không nghĩ rằng có một vài yêu cầu khó khăn nào đó khiến bạn không thể trở thành lập trình viên, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng bất cứ ai có một ít (hay rất nhiều) mong muốn đều có thể trở thành lập trình viên. Vấn đề chỉ là bạn dành ra bao nhiêu thời gian. Điều đó có nghĩa là tôi nghĩ có nhiều quan niệm sai lầm về những kỹ năng cần có để trở thành lập trình viên. Trước tiên, bạn không cần phải thật xuất sắc trong môn Toán, bạn chỉ cần có khả năng hiểu được những điều cơ bản. Dĩ nhiên là có những ngoại lệ, nếu bạn có hứng thú trong lĩnh vực đồ họa hay lập trình game thì một kiến thức Toán vững vàng sẽ giúp bạn rất nhiều. Một quan niệm sai lầm khác là bạn cần phải là thiên tài logic. Nói chung, điều đó không phải là bắt buộc, dĩ nhiên tư duy logic càng tốt thì càng dễ dàng hơn khi tiếp cận thế giới lập trình. Vậy thì kỹ năng nào là cần thiết? Bị thúc đẩy bởi những thách thức là yếu tố quan trọng nhất. Đơn giản là vì bạn đang tham gia vào một trò chơi trong đó thách thức xuất hiện trong mọi ngõ ngách. Một điều quan trọng khác là phải không ngừng theo đuổi mục tiêu, nhưng vẫn phải luôn uyển chuyển để không đuổi theo một cách mù quáng những mục tiêu xa vời.


Còn trường học thì sao?
Trường học là nơi tuyệt vời để học mọi thứ ngoại trừ công nghệ. Đừng cho là tôi sai, tôi không nói rằng tôi nghĩ trường học là không quan trọng. Ngược lại, tôi nghĩ trường học là rất quan trọng, nhưng không phải để học lập trình. Những gì bạn nên tập trung thật sự ở trường là học cách để làm việc với những người khác trong một đề án. Cũng như học cách những người xung quanh giải quyết vấn đề và cách thức giải quyết của họ khác cách của bạn ở chỗ nào. Trường học thường bắt bạn phải làm những thứ có thể bạn không thích. Chẳng hạn, tôi nhớ lúc tôi học môn “Thiết kế trình biên dịch”, tôi tự nhủ: “Thật là mất thời gian một cách vô ích, tôi chẳng bao giờ cần phải thiết kế trình biên dịch làm gì”. Nhưng, điều tôi đã học được là làm thế nào để giải quyết những vấn đề hoàn toàn khác nhau, và kiến thức này giúp tôi làm được nhiều việc khác.


Một trong những thuận lợi bạn có được từ trường học là bạn có thể gặp gỡ bạn bè có cùng chí hướng và có thể sau này trở thành đồng nghiệp của bạn. Ngành công nghiệp phần mềm ở nhiều khía cạnh rất giống với ngành công nghiệp điện ảnh, khi có ai đó bị lôi cuốn vào một đề án đầy tham vọng, họ thường mời bạn bè cùng hợp tác. Nếu bạn không biết họ từ trước, bạn sẽ không thể mời (hay thuê), và trong nhiều trường hợp, trường học chính là nơi bạn có thể tìm được những người có cùng sở thích. Một khía cạnh khác không thể bỏ qua là trường học không chỉ dạy về kỹ thuật mà còn dạy về lịch sử, về tâm lý,… Và trong khi những thứ ấy có vẻ không liên quan trực tiếp đến lập trình, bạn có thể sẽ rất ngạc nhiên nếu biết rằng đó cũng là một trong những nguồn cảm hứng mà tôi từng có. Tôi nên bắt đầu từ đâu?


Trước tiên, tôi khuyên là bạn nên cân nhắc cẩn thận trước khi có một quyết định quan trọng. Như tôi đã nói, thế giới lập trình có thể rất lý thú, nhưng cũng đầy gian nan. Do đó, đừng bao giờ nhảy bổ vào mà không suy nghĩ kỹ. Việc đầu tiên cần làm dĩ nhiên là tìm mua một cuốn sách dạy lập trình. Nhưng có quá nhiều sách và quá nhiều ngôn ngữ. Tôi khuyên bạn nên chọn một trong các ngôn ngữ sau: C, C++, Visual Basic, Pascal (Delphi) hay Java. Khoan hãy nghĩ đến những ngôn ngữ khác, bởi vì chúng hoặc là quá phức tạp cho người mới bắt đầu hoặc là quá đơn giản để có thể đưa bạn vào thế giới lập trình. Nhưng dù thế nào thì bạn cũng nên chọn một ngôn ngữ vào thời điểm này. Những ngôn ngữ này rất giống nhau, và vô cùng mạnh mẽ. Hầu như mọi ứng dụng thương mại đều có thể được viết bởi một trong những ngôn ngữ trên. Phương pháp của tôi là chọn 2 quyển sách cho mỗi ngôn ngữ đã nêu ở trên. Đọc sơ qua trước, và chú ý các ví dụ, mã nguồn trong đó. Sau khi đã đọc sơ qua tất cả các quyển sách đã chọn, hãy chọn quyển sách gây cho bạn nhiều hứng thú nhất. Và ngôn ngữ mà quyển sách đó đề cập chính là ngôn ngữ bạn nên học đầu tiên. Bây giờ hãy chọn thêm vài quyển sách về ngôn ngữ đó, mỗi quyển, bạn hãy đọc một phần chương đầu tiên, bạn có cảm thấy quan tâm đến nó không? Nếu không, hãy bỏ quyển sách ấy và chọn một quyển khác; nếu có, hãy lật đến giữa quyển sách và một phần chương mà bạn bắt gặp, vẫn cảm thấy quan tâm đến quyển sách ấy đúng không? Tốt, đó là quyển sách có thể bạn sẽ chọn. Đừng cố hiểu nó viết cái gì, chỉ cần tìm hiểu xem nó có mang đến cho bạn sự quan tâm về ngôn ngữ đó hay không. Tiếp tục phương pháp này cho đến khi không còn quyển sách nào cả, bạn có thể tìm được quyển sách gây cho bạn nhiều hứng thú nhất để học ngôn ngữ đó.


Những công cụ cần thiết
Hãy nhìn thẳng vào vấn đề, chọn đúng công cụ sẽ làm cho công việc trở nên dễ dàng hơn. Điều này càng chính xác hơn trong lĩnh vực phát triển phần mềm. Có thể Microsoft đã tạo ra môi trường phát triển tốt nhất, Microsoft Developers Studio. Do đó, nếu bạn dùng C/C++, Visual Basic,… thì có lẽ đây sẽ là thứ bạn cần. Tuy nhiên, vẫn có nhiều công cụ thay thế miễn phí khác cho những ngôn ngữ này. Bạn có thể kiểm tra thử nếu thích.

Một công cụ khác cũng rất quan trọng, đó là trình soạn thảo mã lệnh (code editor). DevStudio có một trình soạn thảo mã lệnh tích hợp sẵn, và đó là một trong những lý do khiến nhiều người dùng nó. Cá nhân tôi không thích bị ràng buộc bởi một môi trường phát triển nào. Do đó, tôi thích dùng công cụ soạn thảo MultiEdit. Tôi đã sử dụng nó trong nhiều năm. Và tôi rất tự hào khuyên những ai muốn tìm một công cụ thay thế cho DevStudio hãy dùng nó.


Hãy là người lạc quan
Tôi từng nghe người ta nói rằng kẻ lạc quan nhất trên thế giới chính là nhà phát triển phần mềm. Trong suy nghĩ của họ, không có phần mềm nào là không thể viết được. Một ví dụ nhỏ, bạn hãy vào thử một site download phần mềm nào đó mà xem. Có hàng trăm hàng ngàn phần mềm bao gồm mọi lĩnh vực. Làm thế nào mà người ta có thể sáng tạo ra từng ấy phần mềm. Chúng nhiều và tốt đến nỗi bạn không thể nghĩ ra nên sáng tạo thêm phần mềm nào. Thế nhưng từng ngày từng giờ, các nhà phát triển phần mềm luôn sáng tạo và cho ra nhiều phần mềm mới hơn nữa, những phần mềm mà đã có thời người ta cho là không thể tạo ra được. Dù sao thì lạc quan mấy cũng phải có giới hạn. Mấu chốt của vấn đề là họ không nhìn mọi thứ một cách tổng thể, mà ở từng phần cụ thể. Ở một chừng mực nào đó, có thể xem đấy là đặc trưng của ngành thiết kế phần mềm, chia dự án ra thành những phần nhỏ và giải quyết từng phần. Nếu bạn không phân phối thời gian hợp lý, bạn sẽ không thể nào hoàn thành công việc. Khi bạn bắt đầu viết chương trình “thực sự” đầu tiên (nghĩa là chương trình có thể thực hiện được một công việc nào đó cần thiết cho mọi người, không phải cho riêng bạn), phải chắc chắn rằng bạn dành đủ thời gian để vạch ra kế hoạch về những việc bạn định làm, thứ tự thực hiện, và kết quả cuối cùng là gì. Nếu bạn làm điều này, bạn sẽ thấy mọi thứ trở nên dễ dàng hơn và có thể hoàn thành nhanh hơn là bạn nghĩ.


Hãy làm việc theo nhóm!
Nếu bạn dự định trở thành một lập trình viên đơn độc, hãy suy nghĩ lại. 99,9% các dự án đòi hỏi phải làm việc theo nhóm. Và do đó, bạn cần phải có kinh nghiệm làm việc theo nhóm, phối hợp với những người khác trong một dự án. Một khi bạn đã hoàn thành những dự án nhỏ của riêng mình, đó là lúc bắt đầu tìm cách tham dự vào một dự án có nhiều người tham gia. Đó có thể là một game, một bản demo, hay bất cứ thứ gì. Chỉ cần đó là dự án làm bạn quan tâm. Có nhiều các để tìm dự án, bạn có thể gia nhập vào những dự án đã có, tìm kiếm những nhóm vừa mới thành lập và xin gia nhập, hay thậm chí tự lập một dự án và mời người khác cùng cộng tác. Điều quan trọng nhất là bạn phải học cách làm việc cùng với những người khác để thực hiện mục tiêu chung.


Những thứ nên đọc!
Đọc sách là nguyên tắc cơ bản… Và điều này càng chính xác trong ngành phát triển phần mềm. Nếu bạn là người không thích đọc sách, có lẽ bạn nên chọn một công việc khác. Bởi vì đọc sách chính là chìa khóa để củng cố và hiện thực hóa những tiềm năng của bạn. Bạn có thể tự hỏi vì sao tôi có thể viết nhiều phần mềm trong thời gian ngắn như thế? Có 3 lý do chính: kinh nghiệm, những đồng nghiệp tài năng mà tôi luôn hài lòng khi được làm việc chung và cuối cùng là những quyển sách tôi đã đọc. Tôi không thể giúp bạn có được kinh nghiệm và những bạn đồng nghiệp giỏi, nhưng tôi có thể giới thiệu cho bạn những quyển sách hay:


Code Complete, ISBN: 1-55615-484-4.

Đây là quyển sách cần thiết cho mọi nhà phát triển phần mềm, bất kể họ đang dùng ngôn ngữ lập trình nào. Nó bao gồm nhiều bài thực hành và nhiều kỹ thuật liên quan đến phong cách viết mã.


Rapid Development, ISBN: 1-55615-900-5.

Quyển sách này hướng đến việc lập kế hoạch cho một dự án, tập trung vào những lỗi tiềm ẩn có thể mắc phải,… Đây là quyển sách cho bạn biết thế giới thực sự của ngành phát triển phần mềm.


Dynamics of Development, ISBN: 1-55615-823-8.Software

Quyển sách này có một hướng tiếp cận khác, tập trung vào việc làm việc theo nhóm và động lực của việc lập trình. Đây là điều thỉnh thoảng bị xem nhẹ, và hậu quả có thể được thấy trong nhiều dự án bị thất bại.


The Mythical Man-Month, ISBN: 0-201-83595-9.

Đây thực sự là một quyển sách nên đọc. Dù rằng nó đã được viết cách đây hơn 20 năm, thế nhưng vẫn có nhiều điều có thể áp dụng.


Programming Windows, ISBN: 1-57231-995-X.

Nếu bạn có ý định lập trình trên Windows (bằng C hay C++), bạn cần phải mua quyển sách này. Theo tôi đây là quyển sách dạy lập trình Windows tốt nhất.


The Art of Ware, ISBN: 1-55851-396-5.

Tôi là một người hâm mộ cuồng nhiệt Tôn Tử, do đó tôi rất thích thú khi đọc quyển sách này. Đây là một quyển sách có phong cách viết rất lôi cuốn, với những bài học trong binh pháp Tôn Tử được vận dụng vào ngành phát triển phần mềm.


Tổng kết
Hy vọng tôi đã nêu được một số điều cần thiết để trở thành một lập trình viên, không phải về mặt kỹ thuật mà là về mặt tư duy. Cá nhân tôi cho rằng lập trình là một công việc đầy hứng thú. Không có gì vui hơn khi nhìn thấy ai đó đang sử dụng phần mềm do bạn viết để làm cho cuộc sống của họ tốt hơn, dù chỉ là một phần nào đấy. Do đó, nếu bạn quyết định theo đuổi ngành phát triển phần mềm, tôi xin chúc bạn may mắn và hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ có dịp download phần mềm do bạn viết để sử dụng.
Sưu Tầm!

Bắt đầu với PHP

1. Kỹ năng lập trình
Kỹ năng lập trình hướng đối tượng (OOP) là ưu tiên số 1. Tới version 4.x, PHP vẫn không đánh giá cao lập trình OOP nhưng PHP5 đã hỗ trợ OOP rất tốt để dành được sự tin yêu của giới lập trình. Học OOP nên có bài bản. Lý thuyết OOP không nhiều nhưng cũng là rất nhiều và sâu xa. Khi học tới một mức độ nhất định thì có thể tiếp cận các design pattern là các mô hình thiết kế đối tượng chuẩn mực để giái quyết các vấn đề thiết kế ứng dụng khó.

Nắm vững OOP sẽ là cơ sở để tiếp cận mô hình xây dựng ứng dụng 3 tier. Hầu hết các ứng dụng PHP đều sử dụng mô hình 3 tier nổi tiếng là MVC. Ngay cả APS.NET 2.0 cũng có một framework cho người yêu MVC mới ra đời vào khoảng đầu 12/06.

2. Kiến thức về HTML và CSS
HTML không phải là ngôn ngữ gì quá phức tạp mà thực tế là chỉ có 1 quy luật duy nhất cần nắm bắt là . Tuy nhiên, HTML vẫn là nền tảng quan trọng của web, bạn nên dành từ 3 - 10 ngày để thật tập trung giải quyết dứt điểm nó.

CSS phức tạp hơn với một số cái niệm về selector và người làm designer thì cần nắm vững về CSS nhiều hơn coder. Tuy nhiên, nắm vững CSS là thế mạnh để giải quyết các bài toán về giao diện đôi khi tưởng như khó nhưng lại rất dễ dàng. Đơn cử là bài toán Menu đa cấp hiển thị horizontal hay vertical. Với CSS, chỉ cần thêm một chút kiến thức JS là bạn có thể giải quyết gọn gạng một menu động với các menu item lấy ra từ CSDL

Web 2.0 cũng là chuẩn mà CSS tham gia và đóng vai trò khá quan trọng.

HTML, CSS nên học một cách bài bản để tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn XHTML và CSS của W3C. Rất nhiều bạn coder không chú ý điểm này nhưng thực tế công việc nếu phải làm việc cho cty nước ngoài hay khách hàng US, EU thì vấn đề theo đúng chuẩn W3C là rất quan trọng.

3. Mô hình Client/Server
Ứng dụng web là ứng dụng bản thân nó đã tuân thủ mô hình Client/Server và bạn cần nắm vững ngôn ngữ lập trình tại client side và server side. Cơ chế giao tiếp giữa Client và Server của ứng dụng web dựa trên giao thức HTTP và sử dụng Request/Response cũng cần phải được nắm rõ.

HTTP protocol không phải là giao thức phức tạp nhưng cũng nhiều chi tiết vặt và thông số. Bạn sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận HTTP khi đi sâu vào PHP nên ngay từ đầu, không cần quá đặt nặng vào tìm hiểu HTTP.

Đối với Request/Response và các thành phần cơ bản của một ứng dụng web như Server, Session, các biến môi trường, Cookie,... thì bạn lại phải nắm rất vững. Điều này quan trọng vì nó là nền tảng của tất cả các ứng dụng web dù viết bằng ngôn ngữ gì gì đi nữa. Một khi đã nắm vững, chuyển đổi giữa các ngôn ngữ sẽ không gặp khó khăn gì.

Thực hành những khái niệm về Client/Server, bạn cần tiếp cận PHP và JavaScript song song. Ở mức độ beginner, sẽ gặp vô số lỗi PHP và JavaScript rất dễ nảng lòng vì PHP cũng như JavaScript không thực sự cung cấp các tool lập trình sành điệu như Visual Studio của M$ để các bạn debug.

Rất may là tại thời điểm này, PHP coder đã có thêm tool IDE như phpEdit (NuSphere) hay Eclipse, Zend Studio Neon. Bạn nên chọn dùng Eclipse hoặc Zend vì NuSphere là bản thương mại. Zend hiện đang có bản Neon Beta miễn phí (những IDE này đều có tool debug dùng DBG debuger của NuSphere có thể không dễ cài và cấu hình). Trên trình duyệt, bạn chọn FireFox thì sẽ có plug-in Web Developer tools để view code, CSS và debug JavaScript.

4. PHP, MySQL
Chỉ cần vài kiến thức JS cơ bản để bắt đầu với web, nếu đi sâu và JS trứơc bạn sẽ nản. Bạn nên tiếp tục với PHP và MySQL. Nếu chưa có kiến thức Database, bạn nên dành khoảng 7 ngày học về SQL. Thực hành trên MySQL, bạn có thể dùng MySQL console nhưng chắc sẽ ngán ngẩm, thay vào đó, bạn có thể download SqlYog hoặc Navicat hoặc dùng trực tiếp PhpMyAdmin (sau này sẽ dùng nhiều khi bạn quản lý các host đi thuê) để thực hành, tương tự Query Analyzer của SQL Server.

PHP phiên bản 5.x đã viết lại thư viện kết nối MySQL, bạn nên nắm sơ qua về nó qua 1 cuốn ebook dạy về PHP-MySQL (rất nhiều, đừng câu nệ, học cuốn nào cũng vậy cả).

Thời gian rèn luyện PHP và MySQL tùy vào từng người. Vì ở mức độ này, bạn cũng đã tương đối hoàn chỉnh 1 ứng dụng Web nên bạn sẽ tập trung vào việc xử lý dữ liệu nhập xuất và tính toán, hiển thị. Để nâng cao kỹ năng coding, đừng tìm cách sử dụng các thư viện vào lúc này mà hãy cố gắng viết code PHP phát sinh ra HTML code thật tốt. Một vài project làm thật hoàn thiện các chức năng trên giao diện sẽ giúp bạn nâng cao skill về PHP, HTML và JS.

Đừng quan trọng các vấn đề gửi mail, parsing RSS, upload file, phát sinh PDF,... bạn có cả đời coder để tìm hiểu những thứ lặt vặt này.

5. Begin professional
Nếu bạn theo lời tôi dụ dỗ tới bước này thì bạn đã khá là đau khổ với PHP và MySQL. Bước 5 này chia sẻ cho bạn nhiều súng đạn để vào đời giang hồ đi ... code dạo kiếm cơm . Đây là thời điểm bạn sẽ quay về rèn luyện thêm skill về OOP và MVC.

Đầu tiên là cải thiện ngay thói quen xử lý dữ liệu với MySQL thông thường bằng PHP. Có nhiều khả năng code của bạn sẽ bị tấn công SQL Inject nên cách tốt hơn là tìm một thư viện "xịn" cho việc này. Hai thư viện khá dễ cài và học là PDO của PEAR và ADODB. Đạt tới mức độ cao nhất về xử lý DB hiện nay kể đến viện hiểu rõ và sử dụng tốt ORM (Object - Relational Mapping). Vì bản chất thiết kế ứng dụng là các class mà object của nó cần được lưu trữ xuống Database để tái sử dụng lại, người lập trình tiếp cận theo hướng ngược lại là đọc DB lên và chuyển nó thành các object. ORM là khái niệm này và có nhiều tool làm chuyện này cho bạn trong đó có cả ADODB và PDO.

ORM là khái niệm rất hữu ích bạn cần nắm vững do nó liên quan tới thiết kế ứng dụng, các entity class và business object. ORM không chỉ dùng trong PHP/MySQL mà dùng trong hầu hết các ngôn ngữ khác.

(Tới đây, nếu bạn gặp khó khăn về xây dựng một project tương đối các chức năng. Các vấn đề như gửi nhận dữ liệu giữa các trang, quản lý user, xử lý form data,... thì hãy tìm xuống phần về MVC ở dưới nhé.)

Khi bạn có thể thoải mái với xử lý dữ liệu, bước tiếp theo là tìm đồ chơi hỗ trợ việc hiển thị dữ liệu đó cho user. PHP coder dùng các template engine khác nhau để hiển thị dữ liệu. 2 template khá hay là Smarty và Flexi. Ngoài ra, một số template còn cho bạn tạo control như ASP.NET nhưng sẽ bàn tới sau nhé.

Tiện thể làm việc với template, bước này bạn cũng cần một đồ chơi ngon lành về JS. Trước đây web developer rất sợ JS nhưng kể từ khi có AJAX thì JS cũng sống lên mạnh mẽ và nhiều library nổi tiếng ra đời, nhiều đến nỗi ngập ngụa mà sự lựa chọn hoàn toàn do bạn. Sau đây là một số ưu tiên mà bạn nên chọn: YUI của Yahoo, jQuery, jPrototype và Scriptaculous.

Bạn cũng sẽ quan tâm tới việc nâng cao kiến thức JS của mình nếu muốn đào sâu vào những thư viện này. Nếu vậy, hãy tìm hiểu và học JSON. Một lần nữa, bạn cần luyện công về OOP.

6. Rapid application development, let find an MVC framework
Phần này có 2 bước nhỏ độc lập nhau mà những người thực sự muốn đào sâu vào coding sẽ thích thú.

Ở bước 5, bạn sẽ gặp khó khăn nếu skill về giải quyết các vấn đề logic của bạn không đủ tốt để tạo nên một "cơ chế" làm việc chung cho ứng dụng của bạn. Nếu gặp vấn đề này mà đã cố gắng nhiều nhưng không thể giải quyết nổi, bạn cần một framework. Có nhiều MVC framework tốt như CakePHP, CodeIgniter, Zoop,... hay thậm chí bạn có thể chọn dùng ngay Symfony hay Zend Framework. Tất cả đều tốt và thử thách khả năng research của bạn.

Tận dụng framework này, đôi khi sẽ lại làm khó khăn và mất đi cơ hội cho bạn luyện tập những thư viện Smarty hày PDO mà tôi đã đề cập. Lý do là đa số framework đều có sẵn những cơ chế hỗ trợ những vấn đề này và thực tế bạn có thể bỏ hẵn bước 5 thú vị và đốt cháy giai đoạn sang bước 6.

Tôi không dám dánh giá các framework nào là tốt hơn để lựa chọn nhưng Zend có vẻ là một framework được nhiều người ưa chuộng, ít nhất cũng vì tên tuổi của Zend. Thực tế, Zend là một tập hợp nhiều library hơn một framework hoàn thiện, nó sẽ rất tốt cho ai có khả năng kết nối các library với nhau và không thích một cơ chế gò bó như các framework khác thường có. Tuy nhiên, nến xét về mức độ nhanh chóng, các framework khác sẽ dễ tiếp cận hơn hẳn.

Với nhiều người thì cách tiếp cận lại ngược lại, họ muốn có một framework MVC do chính mình xây dựng và làm được như vậy, người đó thực sự có nhiều cơ hội thành một developer hàng đầu. Lời khuyên là bạn nên có một framework cho mình và quen thuộc với nó. Khái niệm làm việc trên 1 framework cũng sẽ giúp đỡ nhiều khi bạn làm trong 1 công ty vì như vậy sẽ tạo ra 1 chuẩn mực chung cho các member làm trong cùng 1 nhóm.

7. More than an application
Cuối cùng thì nội lưc của bạn cũng kha khá thâm hâu để đục đẽo các open source của Joomla, Drupal, Wordpress, PhpBB,... hay gì gì đi nữa. Đây là công việc thú vị mà dân nghiền code chắc chắn không bỏ qua. Nghiên cứu các open source này cho bạn tìm hiểu những ứng dụng được thiết kế để có thể thay đổi cấu hình, liên tục phát triển thêm các module, component hỗ trợ và mở rộng gần như vô hạn.

Bạn cũng sẽ tìm được cơ hộp co-developing các ứng dụng, thử tìm cách làm việc nhóm, quản lý và chia sẻ code qua Internet,... và cùng nhiều người tạo dựng nên các ứng dụng hữu ích chắc chắn là điều thích thú nhất.

August 17, 2008

Tác dụng của cây Lô Hội - Phần III

Cây nha đam (lô hội) được trồng rất nhiều ở Ninh Thuận -Việt Nam nhưng giống cây này lại có nguồn gốc từ châu Phi - Trung cận đông, ở Nam Phi có trồng hơn 300 loài, nhiều loài có hoa rất đẹp trong khi loài Nha đam ở VN thì có hoa nhỏ và thưa hơn. Nha đam có rất nhiều tên gọi như lô hội, long tu, lưỡi hổ, tượng đảm…Trên thế giới, cây nha đam được ứng dụng khá nhiều dưới dạng thuốc viên, nước uống và mỹ phẩm... Cây nha đam vừa tác dụng giữ ẩm cho da, vừa có tính sát trùng. Những lá dài, dày, mọng nước chứa một chất dịch trong, có thể trị phỏng, giúp mát da, mất cảm giác ngứa. Đồng thời giúp da mau lành vết thương và không để lại vết thâm. Cây lô hội rất lành tính, thích hợp với mọi loại da.

Có một loại mỹ phẩm từ thiên nhiên hữu ích như vậy tại sao chúng ta không sử dụng nhỉ? Nhưng sử dụng chúng như thế nào cho hiệu quả thì hôm nay SSM có mời một khán giả rất am hiểu về cây nha đam, đó là chị Giang Thanh, chị thường xuyên sử dụng nha đam để chăm sóc da, tóc và làm thức uống bổ dưỡng cho gia đình.

Cây nha đam rất tốt cho việc chăm sóc da và tóc. Có thể gọi nó là một loại thần dược để làm đẹp da. Không thể không kể đến tính chất dịu và thanh nhiệt của cây nha đam. Chính nhờ đặc tính này, mà nhiều quý ông đã dùng nó như một loại gel và kem để làm giảm cảm giác đau rát sau mỗi lần cạo râu. Nó còn có công dụng tái tạo da. Thay vì sử dụng những loại mỹ phẩm đắt tiền, muốn “sở hữu” một làn da mềm mịn và trắng hồng tự nhiên, bạn hãy dùng nha đam như một loại thần dược dành cho phái đẹp.

Nha đam còn có công dụng đặc trị nếp nhăn, có khả năng tiêu diệt mụn và các tế bào chết, thu hẹp các lỗ chân lông và cho bạn một làn da săn chắc. Ngoài ra, một số tư liệu còn nói rằng nha đam có khả năng “bảo vệ” làn da nhạy cảm của bạn dưới tác động của các tia cực tím dưới ánh nắng mặt trời UVA và UVB.


Nha đam là loại cây rất lành tính có chứa rất nhiều vitamin dưỡng chất khác nhau cần thiết cho da mặt. Giúp cho da mềm mại, mịn màng, ngoài ra nha đam còn có tính kháng khuẩn rất mạnh tiêu diệt những vi khuẩn bất lợi, thích hợp với da khô, nhờn, thậm chí cả da nhạy cảm.

- Nếu như da bạn nhạy cảm thì bạn chỉ nên sử dụng phần trắng bên trong lá nha đam, xắt lát mỏng để đắp trên da mặt và cổ, gọt bỏ vỏ xanh bên ngoài.
Chú ý: Bạn không được sử dụng chúng thường xuyên, tốt nhất là mỗi tuần chỉ đắp từ 2-3 lần, mỗi lần đắp trong khoảng từ 15-20 phút.
- Giữ ẩm cho da: Rửa sạch mặt. Dùng ngón tay bôi vài giọt dung dịch chiết từ lá lên mặt. Công dụng: làm mát da, dịu chỗ bị nắng hay da ngứa, giúp mau lành vết thương.

- Nước uống: Pha một thìa chất dịch lá vào nước sinh tố hoặc nước chanh. Ngoài ra, có thể phơi khô lá, dùng như pha trà.
- Làm mát mắt: Cắt đôi lá lô hội, đắp phía có chất dịch vào mắt. Chú ý, nhắm kín mắt trong khi đắp yên trong 15 phút. Bạn sẽ cảm thấy rất dễ chịu.
Ngoài ra, nha đam còn có thể chữa lành được các vết thương, vết bỏng cấp 1, 2. Nếu bạn bị bỏng nhẹ hãy nhanh chóng lấy nhựa cây lô hội và thoa vào vết bỏng để tránh sưng phồng và tấy đỏ.

Ngoài ra, nếu thường xuyên ủ tóc với nha đam thì sẽ giúp phục hồi lại mái tóc bị hư tổn. Mái tóc thường bị xơ cứng, thô ráp và xuất hiện nhiều gàu, do sử dụng nhiều loại hóa chất vì vậy để tìm lại “sức sống” cho mái tóc, để chăm sóc tóc chúng ta có thể thực hiện như sau:

Trộn lô hội với sữa tươi và bôi lên tóc khoảng nửa giờ trứơc khi đi tắm. Với bí quyết này, hãy kiên trì thực hiện vài lần thì sẽ cảm nhận được hiệu quả bất ngờ.

Và không chỉ làm đẹp cho làn da và mái tóc, lô hội còn là một nguyên liệu để chế tạo ra những món ăn bổ dưỡng kích thích bài tiết chất cặn bã, chất độc trong cơ thể và cũng là những phương thuốc dân gian rất công hiệu. Món chè nay nấu cũng đơn giản thôi. Chỉ cần chuẩn bị như sau: Gọt bỏ phần lá dày, cắt nha đam thành dạng sợi hay hột lớn, trộn đều với đường theo phân lượng một chén nha đam + 1 hoặc 2 muỗng súp đường, để cho tan đường rồi tùy ý ướp lạnh trước khi ăn với vài giọt chanh. Hoặc sau khi nấu chè đậu xanh chẳng hạn, cứ mỗi chén chè đậu xanh cho vào 1 muỗng súp nha đam đã trộn đường là vừa đủ.

Nhưng cần phải lưu ý khi dùng món ăn này, vì đây là một loại thực phẩm nói theo đông y là món ăn thuộc tính hàn (lạnh) chỉ nên dùng ít để giải nhiệt chứ không nên ăn nhiều với người hay bị trục trặc đường ruột không nên ăn nha đam. Và nha đam còn là nguyên liệu để pha chế một số loại nước uống vào mùa hè cũng rất ngon và lạ miệng. Dùng 200gr lô hội tươi, rửa sạch, gọt vỏ, bỏ gai, giã nát, thêm vào 200ml nước chín, ép lấy nước cốt uống trong ngày, hoặc xay bằng máy xay sinh tố để tủ lạnh uống cả ngày. Với hỗn hợp nha đam trong tủ lạnh thì khi uống chị có thể pha một muỗng chất dịch của lá vào nước sinh tố hoặc nước chanh. Ngoài ra, bạn có thể phơi lá dùng như pha trà. Công dụng: tiêu phong, giải độc.

Làm đẹp với Lô Hội (Long tu, Nha Đam)Lô hội còn có nhiều tên gọi khác như nha đam, long tu... Thân cây lô hội chứa một lượng nước lớn, bao gồm các chất dinh dưỡng như A, C, E, B1 cùng nhiều khoáng chất như can-xi, natri, kẽm... Ngoài ra, loài cây này còn có công dụng như một loại thần dược trong lĩnh vực hóa mỹ phẩm.

Chăm sóc da

Chất nhầy trong gel (phần thịt) của lô hội có khả năng thấm ướt, tạo độ ẩm cho da, giúp da dễ đàn hồi và giảm các nếp nhăn.

Gel của chúng còn có tác dụng kích thích sự tổng hợp các collagen và sợi elastin, giúp ngăn chặn sự hủy hoại của da khi bị lão hóa. Trong quá trình chăm sóc da, chất gel này có tác dụng se lỗ chân lông, giảm mụn một cách hiệu quả.

Trong dân gian, lô hội là phương thuốc làm lành da tự nhiên rất hữu hiệu. Khi thoa một lớp gel lên da, các vết thương do bị bỏng, phồng rộp, côn trùng cắn và mẩn ngứa sẽ nhanh chóng được hồi phục.

Nếu bạn phải thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng, da sẽ trở nên bỏng rát, khó chịu. Chỉ với một chút dịch của lô hội sẽ giúp bạn nhanh chóng lấy lại cảm giác mát mẻ cho làn da.

Chống mỏi mắt

Nếu mắt của bạn mỏi, có quầng thâm, mi mắt nặng, hãy sử dụng lô hội để chữa trị. Rất đơn giản, dùng một nhánh lô hội, gọt bỏ lớp vỏ xanh bên ngoài rồi đắp phần thịt lên mắt, nằm thư giãn trong vòng 15 phút.

Dịch trong lá của lô hội có tác dụng làm mắt dịu mát, dễ chịu. Sau một thời gian, vùng thâm quanh mắt sẽ giảm hẳn. Bạn nên sử dụng chất gel này mỗi tối trước khi đi ngủ để chống mệt mỏi cho vùng mắt.

Tác dụng khác

Trong ẩm thực, phần thịt trong suốt của lô hội có giá trị dinh dưỡng cao. Khi nấu chè hoặc canh, lô hội có tác dụng mát gan, nhuận tràng và tăng cường sinh lực.

Ngoài ra, nếu pha một chút dịch của lô hội vào sinh tố hoặc nước chanh sẽ có tác dụng tốt trong việc giải độc, tiêu phong, giảm chứng mất ngủ, viêm khớp, bệnh hen suyễn, đồng thời làm giảm lượng đường trong cơ thể.

Lô hội còn có tác dụng chữa bệnh zona, loại bệnh do vi-rút gây ra.

Loài cây này có rất nhiều công dụng, nhưng nếu không sử dụng đúng cách, hiệu quả sẽ không như mong muốn. Dưới đây là một số cách giúp bạn sử dụng chúng một cách tốt nhất:

- Chỉ nên sử dụng phần thịt trong suốt bên trong lá lô hội, cắt lát mỏng đắp trên bề mặt da.

- Bạn cũng có thể dùng lòng trắng trứng gà cho vào bát sạch, đánh nổi bọt, thêm 5-10 giọt dịch lô hội vào đánh đều rồi sử dụng. Nếu chưa dùng ngay, bạn hãy cho vào tủ lạnh để bảo quản.

- Trước khi đi ngủ, rửa mặt sạch, dùng dung dịch lô hội thoa đều lên bề mặt da, khoảng 15-20 phút, rửa sạch bằng nước ấm. Cuối cùng, massage nhẹ nhàng da mặt trong vài phút.

- Bạn cũng có thể dùng gel lô hội thoa lên da đầu và tóc, lấy khăn trùm lại để khoảng 10-15 phút, sau đó gội sạch bằng nước ấm và dầu gội đầu bình thường.

- Khi muốn lấy chất dịch từ cây lô hội, bạn hãy chọn những lá to, rửa sạch, để khô. Sau đó, gọt sạch phần vỏ xanh, đem xát hoặc giã nhuyễn rồi dùng gạc mỏng hoặc phin cà phê lọc bỏ bã.

- Trong dịch lô hội có chất gây kích thích da, gây ngứa. Nếu da bạn quá mẫn cảm, nên sắc cô đặc phần dịch lô hội, sau đó sử dụng dần hoặc bảo quản trong tủ lạnh.

- Không nên đắp mặt nạ lô hội thường xuyên, tốt nhất chỉ nên đắp 2-3 lần/tuần.

- Người cao tuổi, phụ nữ có thai hãy cẩn thận khi sử dụng lô hội.

Làm dịu mát.

Đầu tiên, không thể không kể đến tính chất dịu mát và thanh nhiệt của cây nha đam. Chính nhờ đặc tính này, mà nhiều quý ông đã dùng nó như một loại gel và kem để làm giảm cảm giác đau rát sau mỗi lần cạo râu.

Tái tạo da.

Thay bằng việc sử dụng những loại mỹ phẩm đắt tiền, muốn “sở hữu” một làn da mềm mịn và trắng hồng tự nhiên, bạn hãy dùng lô hội như một loại thần dược dành cho phái đẹp.

Bôi lô hội lên mặt và rửa sạch sau vài phút, làm đều đặn mỗi ngày và cảm nhận sự khác biệt. Bên cạnh đó, việc uống nước ép lô hội cũng đem lại hiệu quả như mong muốn. Và cũng xin nói thêm rằng, lô hội là loại “mỹ phẩm thảo dược” không gây kích ứng da.

Tạm biệt nếp nhăn.

Nha đam chính là phương thuốc đặc trị nếp nhăn. Lấy lô hội bôi lên mặt, nhựa lô hội sẽ nhanh chóng thẩm thấu và thấm sâu vào tận các “ngõ ngách” trong da. Làm tăng độ ẩm, tạo độ căng cho da, mang đi những tế bào chết và tái tạo tế bào mới.

Đối với đôi môi nứt nẻ.

Mùa hanh khô đang đến gần, đôi môi gợi cảm của bạn đang phải “đương đầu” với những mối nguy do tiết trời hanh khô gây ra. Bạn đừng quá lo lắng và bối rối, hãy dùng nhựa lô hội bôi lên môi để “tìm lại” bờ môi mọng đỏ như trái dâu tây.

Trị mụn.

Lô hội có khả năng tiêu diệt mụn và các tế bào chết, thu hẹp các lỗ chân lông và cho bạn một làn da săn chắc. Hãy dùng lô hội bôi ngay vào nốt mụn khi phát hiện ra nó, để ức chế quá trình phát triển.

Đối với ánh nắng mặt trời.

Các minh chứng khoa học đã cho thấy rằng, nha đam có khả năng “bảo vệ” bạn, đặc biệt làn da nhạy cảm của bạn dưới tác động của các tia cực tím dưới ánh nắng mặt trời UVA và UVB (UVA và UVB là các tia cực tím cực kỳ độc hại, tiếp xúc nhiều có thể gây ung thư da).

Khắc phục chứng khô mắt.

Có tác dụng ngăn ngừa chứng khô mắt, do tiếp xúc nhiều giờ với ánh nắng mặt trời và tiếp xúc với máy tính cường độ lớn. Đơn giản, hãy lấy phần cùi của cây lô hội đắp lên mắt trong vòng vài phút.

Phục hồi mái tóc hư tổn.

Do việc sử dụng nhiều loại hóa chất sẽ khiến mái tóc bạn trở nên xơ cứng, thô ráp và xuất hiện nhiều gàu, để tìm lại “sức sống” cho mái tóc, bạn hãy làm theo cách sau đây:

Trộn lô hội với sữa tươi và bôi lên tóc khoảng nửa giờ trứơc khi đi tắm. Hãy kiên trì thực hiện và cảm nhận hiệu quả bất ngờ.

“Trị” chứng “nguyệt san” bất thường.

“Nguyệt san” là chứng bệnh thường gặp và gây ra nhiều rắc rối đối với phụ nữ. Để khắc phục không khó, bạn hãy nấu sôi nước lô hội và thêm một chút đường để tạo thành nước siro. Uống nước này khoảng một tuần trước khi kỳ “nguyệt san” để cải thiện tình hình.

Vết thâm tím, trầy xước.

Các công trình nghiên cứu đã chỉ ra rằng, trong lô hội có chứa chất khử trùng. Vì thế, lô hội đem lại hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa các nhiễm trùng do các vết thương hở gây nên.

Đối với các vết bỏng

Đối với các vết bỏng nhẹ ở cấp1, 2. Hãy nhanh chóng lấy nhựa cây lô hội và thoa vào vết bỏng để tránh sưng phồng và tấy đỏ.

Chống béo phì.

Ngoài những công dụng nêu trên, nha đam còn có tác dụng đặc biệt trong việc giảm cân. Các nhà khoa học đã chỉ rằng, trong lô hội có chứa chất Aloin, rất hiệu nghiệm trong việc giảm cân.

Chính vì thế, nếu muốn “chiến dịch”giảm cân đạt hiệu quả cao bạn đừng quên bổ sung nước ép lô hội vào thực đơn của mình.

Các bài thuốc từ cây Lô Hội ( Long Tu, Nha Đam)

Tác dụng

+Minh mục, trấn Tâm, sát trùng, giải độc Ba đậu (Khai Bảo Bản Thảo).

+Chuyên sát trùng, thanh nhiệt (Bản Thảo Cương Mục).

+Thanh nhiệt, nhuận hạ, mát gan, kiện Tỳ (Trung Dược Học).

+Nhuận hạ, sát trùng (Đông Dược Học Thiết Yếu).

Lô hội, lo hoi, lohoi - vị thuốcChủ trị:

+Trị táo bón, trẻ nhỏ bị cam nhiệt, tích trệ (Đông Dược Học Thiết Yếu).

Kiêng kỵ:

+Đang có thai hoặc đang hành kinh: không dùng (Trung Dược Học).

+Người Tỳ hư hàn, rối loạn tiêu hóa: không dùng (Trung Dược Học).

+Tỳ Vị suy yếu, tiêu chảy, phụ nữ có thai: không dùng (Phương Pháp Bào Chế Đông Dược).

+Lô hội gây sung huyết, do đó, không dùng cho người bị lòi dom và có thai (Những Cây Thuốc Và Vị Thuốc Việt Nam).

Liều dùng: 0,4-2g cho vào hoàn tán, không cho vào thuốc thang. Dùng ngoài: vừa đủ đắp chỗ bệnh.

Độc tính: Dùng liều quá cao (8g), có thể gây ngộ độc chết người [Tiểu nhiều, yếu toàn thân, mạch chậm, hạ nhiệt độ] (Những Cây Thuốc Và Vị Thuốc Việt Nam).

Lô hội, lo hoi, lohoi - vị thuốcĐơn thuốc kinh nghiệm:

+Trị táo bón (do trường vị thực nhiệt) mạn tính: Lô hội 20g, Chu sa 15g, cùng tán nhỏ, hòa với ít rượu làm viên. Mỗi lần uống 4g với rượu hoặc nước cơm, ngày 2 lần (Canh Y Hoàn - Cục Phương).

+ Trị táo bón, tiểu bí do nhiệt kết: Lô hội 6g, Nghiền nát. Phân ra cho vào 6 viên nang nhỏ. Mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần 2-3 viên nang. Nếu không có viên nang, dùng đường trộn với thuốc, ngậm nuốt dần (Lô Hội Thông Tiện Giảo Hoàn - Trung Quốc Đương Đại Danh Y Nghiệm Phương Đại Toàn).

+Trị màng tiếp hợp viêm cấp: Lô hội 3g, Hồ hoàng liên 3g, Đương quy 10g, Bạch thược 12g, Xuyên khung 3g, Vô di 10g, Mộc hương 3g, Long đởm thảo 6g. Sắc nước uống (Lô Hội Hoàn Gia Vị - Sổ Tay Lâm Sàng Trung Dược).

+Trị Can Đởm thực nhiệt gây ra táo bón, tiểu đỏ, ít, hoa mắt, chóng mặt, nặng hơn thì co giật, phát cuồng, nói nhảm: Lô hội, Đại hoàng, Thanh đại (thủy phi), mỗi thứ 4g, Đương quy, Long đởm thảo, Hoàng cầm, Chi tử, Hoàng bá, Hoàng liên mỗi thứ 6g, Mộc hương 5,5g, Xạ hương 0,3g (để riêng). Tán bột, luyện mật làm hoàn. Mỗi lần uống 6-10g, ngày 3 lần (Đương Quy Lô Hội Hoàn - Tiền Ất).

+Trị cam nhiệt, giun đũa: Lô hội 15g, tán bột. Mỗi ngày uống 6g lúc đói với nước ấm (Lâm Sàng Thường Dụng Trung Dược Thủ Sách).

+Trị cam tích, táo bón, giun đũa, suy dinh dưỡng : Lô hội, Diên hồ sách, Mộc hương đều 3g, Vô di, Thanh bì đều 6g, Đương quy, Phục linh, Trần bì đều 10g, Chích thảo 3g. Tán bột, trộn hồ làm hoàn. Ngày uống 4-6g (Lô Hội Tán - Lâm Sàng Thường Dụng Trung Dược Thủ Sách).

+Trị ghẻ lở, lở loét hậu môn: Lô hội 30g, Cam thảo 15g. Tán bột. Dùng nước đậu hũ rửa chỗ loét rồi đắp thuốc vào (Lô Hội Tán - Lâm Sàng Thường Dụng Trung Dược Thủ Sách).

+Trị mụn mặt ở thanh niên: Chế cao xoa mặt có gia thêm nước lá Lô hội 5-7%, xoa ngày 1-3 lần. Trị 140 cas, có kết quả 136 cas (Vương Thị - Liêu Ninh Trung Y Tạp Chí 1987, 9:27).

+Trị táo bón, khó tiêu vì thiếu nước mật, vàng da, yếu gan yếu ruột: bột Lô hội 0,08g, Cao mật bò tinh chế 0,05g, Phenltalein 0,05g, bột Cam thảo 0,05g. Tá dược vừa đủ 1 viên. Ngày uống 1-2 viên vào bữa cơm chiều. Trẻ nhỏ dưới 15 tuổi không dùng (Viên Nhuận Trường - Những Cây Thuốc Và Vị Thuốc Việt Nam).

+Phòng ngừa sỏi niệu: Dùng vài lá Lô hội tươi, lấy gel nấu với đậu xanh làm nước uống hàng ngày. Ăn mỗi tuần vài lần (Thuốc Và Sức Khỏe 1996, 81: 23).

+Trị viêm loét dạ dày: uống gel tươi của lá Lô hội: cứ vài giờ uống 1 muỗng canh gel tươi, lúc bụng đói [tổng cộng khoảng 400ml gel Lô hội tươi/ngày] (Thuốc Và Sức Khỏe 1996, 81: 23).

+Trị phỏng nắng: Bôi ngay gel Lô hội lên da vài giờ 1 lần (Thuốc Và Sức Khỏe 1996, 81: 24).

+Trị trĩ ra máu: bôi gel Lô hội vào, ngày vài lần (Thuốc Và Sức Khỏe 1996, 81: 24).
Tìm hiểu thêm

Lô hội, lo hoi, lohoi - vị thuốcTên khác:

Lô hội, Chân Lô Hội, Dương Lô Hội, Lô Khoái, Nội Hội, Nột Hôi, Quỷ Đan, Tượng Hội, Tượng Đởm (Bản Thảo Thập Di), Lưỡi Hổ, Hổ Thiệt, Nha Đam (Dược Liệu Việt Nam).

Lô hội, lo hoi, lohoi - vị thuốcTên khoa học:

Aloe vera L var. Chinensis (Haw) Berger. Họ Hành Tỏi (Liliaceae).

Lô hội, lo hoi, lohoi - vị thuốcMô Tả:

Cây sống dai, có khi không có thân, có khi thân cao lên hóa thành gỗ, ngắn, to, thô. Lá mọng nước, tiết diện 3 cạnh, có gai ở mép lá, mặt lá có đốm trắng, lá không cuống, đầu nhọn sắc, dài 20-30cm, rộng 3-5cm, dày 1-1,5cm. Lá mọc thành cụm như hoa thị ở gốc. Hoa có cán dài đến 1m, màu vàng đỏ, hợp thành chùm dài. Quả nang hình trứng thuôn, lúc đầu màu xanh sau nâu và dai, có 3 ô, mỗi ô đựng nhiều hạt. Lô hội ở miền Bắc Việt Nam được trồng làm cảnh là Aloe maculata Forsk. Cây ra hoa vào mùa Thu.Trồng khắp nơi làm cảnh.

Lô hội, lo hoi, lohoi - vị thuốcThu hái, Sơ chế:

Hái lá quanh năm, cắt nhỏ lá, gĩa và ép lấy nước. Để lắng 24 giờ, gạn nước thu được đem cô ở ngoài nắng hoặc đun cho đặc.

Lô hội, lo hoi, lohoi - vị thuốcBộ phận dùng:

Nhựa cây đã chế biến. Lô hội dùng làm thuốc là những cục nhựa có dạng tinh thể màu nâu đen óng ánh, khi khô thì giòn. Tan trong rượu, hoàn toàn tan trong nước sôi, vị đắng. Dùng loại khối nhựa khô, sắc đen vàng, hơi có ánh bóng, dễ nát, không lẫn tạp chất là loại tốt. Loại của cây Aloe vera L. gọi là Lão Lô hội, loại của cây Aloe ferox Mill. Gọi là Tân Lô hội.

Lô hội, lo hoi, lohoi - vị thuốcMô tả dược liệu:

Lô hội là khói không nhất định, thường vỡ tách ra hình nhiều góc lớn nhỏ khác nhau. Lão Lô hội thì mặt ngoài mầu nâu hồng hoặc nâu sẫm, mờ tối. Thể nhẹ, chất cứng, khó vỡ nát, chỗ gẫy sù sì hoặc có vân nhăn. Tân Lô hội mặt ngoài mầu nâu tối, xanh, sáng bóng. Thể nhẹ, chất xốp, dòn, dễ vỡ. Chỗ gẫy giống như thủy tinh và có lớp vân. Mùi hơi đặc biệt, vị rất đắng.

Lô hội, lo hoi, lohoi - vị thuốcBào chế:

+ Rạch 1 đường giữa lá Lô hội tươi, tách mở ra rồi dùng sống dao nạo phần giữa lá ra sẽ có 1 chất gel trong suốt. Đó là gel Lô hội (Aloe vera gel). Phơi khô gel này sẽ có chất Nha đam (Aloès) màu nâu đen hoặc màu ánh lục.

+ Tán vừa nhỏ, dùng sống. Khi sắc thuốc, lấy nước thuốc đang sôi, chế vào Lô hội cho tan ra, lọc bỏ tạp chất ở dưới rồi hòa chung với thuốc uống.

+ Làm thuốc hoàn: thường dùng nó làm hồ để viên hoặc làm áo ngoài viên thuốc.

Lô hội, lo hoi, lohoi - vị thuốcBảo quản:

Bỏ vào thùng để nơi thoáng gió, tránh ánh nắng vì gặp nóng nhựa sẽ chảy.

Lô hội, lo hoi, lohoi - vị thuốcThành phần hóa học:

+Nhựa có 12-13% Antraglycozit, chủ yếu là Aloin (Dược Liệu Việt Nam).

+Nhựa chứa Aloin, Isoaloin, b-Aloin, Aloe-emodin, Aloinoside A, B (Những Cây Thuốc Và Vị Thuốc Việt Nam).

+Trong Lô hội có Aloin (cũng gọi là Barbaloin), p-Coumaric acid, Glucose, Aldopentose, Calcium oxalate (Trung Dược Học).

+ Prostanoid, Cyclooxygenase, Cholesterol (Afzal và cộng sự 1991).

+ Aloeresitanol, Cinnamic acid Wehmer C, Die Pflanzenstoffe (I), 1929: 148).

+ Isobarbaloin, Aloin B (Mulemann H. Pharm Act Helv 1952, 27: 17).

+ Cholesterol, Campesterol, b-Sitosterol, Lupeol (Waller G R và cộng sự, C A 1979, 90: 3177g).

Lô hội, lo hoi, lohoi - vị thuốcTác dụng dược lý:

+Tác dụng đối với Vị trường: Aloin là chất tẩy xổ mạnh và mạnh hơn so với Đại hoàng. Aloin tác động trên kết trường. Lô hội dùng thụt Đại trường có tác dụng cũng như uống (Trung Dược Học).

+ Tác dụng tẩy xổ: Aloin là chất tẩy xổ mạnh, tác dụng kích thích đại trường gây xổ thường kèm theo đau bụng, hố chậu sung huyết. Nghiêm trọng có thể gây viêm Thận. Lô hội dùng thụt Đại trường có tác dụng cũng như uống (Hiện Đại Thực Dụng Trung Dược).

+ Tác dụng đối với tim mạch: nước sắc Lô hội có tác dụng ức chế tim cô lập của ếch (Trung Dược Học).

+ Nước ngâm kiệt Lô hội có tác dụng ức chế với mức độ khác nhau đối với nấm gây bệnh ngoài da (Hiện Đại Thực Dụng Trung Dược).

+ Lô hội còn có tác dụng kháng hoạt tính ung thư (Hiện Đại Thực Dụng Trung Dược).

+ Tác dụng chữa vết thương và vết phỏng: nước sắc Lô Hội 10% bôi trên thỏ và chuột thấy rút ngắn được thời gian điều trị. Trong những năm gần đây, nước sắc Lô hội dùng điều trị phỏng có kết quả tốt, 1 số trường hợp cho thấy Lô hội kháng được với Pseudomonas aeruginosa (Trung Dược Học).

+Tác dụng chống khối u: Lô hội chiết xuất bằng alcohol có tác dụng ức chế sự phát triển của 1 số khối u và xơ gan cổ trướng (Trung Dược Học).

+Liều nhỏ Lô hội giúp kích thích tiêu hóa (Liều thường dùng: 0,5-1g), vì nó kích thích nhẹ niêm mạc ruột và không cho cặn bã ở lâu trong ruột. Liều cao, nó là vị thuốc tẩy mạnh nhưng tác dụng chậm, gây sự sung huyết ở các cơ quan bụng, nhất là ở ruột gìa. Tùy theo liều dùng, có thể gây độ tẩy cần thiết. Có tác dụng sau 10-15 giờ, phân mềm nhão, không lỏng. Có khi hơi đau bụng (Những Cây Thuốc Và Vị Thuốc Việt Nam).

+Lô hội liều cao 200-500mg nhựa khô (3-5 lá tươi) có tác dụng xỏ mạnh. Công năng xổ này là do các chất có nhân Anthraquinon của Lô hội có tính kích ứng đường ruột, gây ra đau bụng quặn nên không tốt bằng các loại Muồng (Cassia) hoặc Tả diệp [Séné](Thuốc Và Sức Khỏe 1996, 80: 23).

+Tác dụng kháng sinh: các nghiên cứu mới nhất chứng minh gel Lô Hội tươi có tính sát khuẩn, gây tê (làm giảm đau sau khi bôi), tăng vi tuần hoàn vì vậy giúp mau lành vết thương khi bôi lên (Cuzzel 1986, David và cộng sự 1987, Rodriguez và cộng sự 1988, Hogan 1988).

+Các Anthraquinon của các loại Aloe kết hợp được với các ion Calcium trong đường tiểu thành hợp chất tan được để tống ra ngoài theo nước tiểu (Thuốc Và Sức Khỏe 1996, 80: 23).

+Aloe vera gel có tác dụng làm săn da, kháng sinh, làm đông kết dịch rỉ (Thuốc Và Sức Khỏe 1996, 80: 24).

Lô hội, lo hoi, lohoi - vị thuốcTính vị:

+Vị đắng như mật (Bản Thảo Thập Di).

+Vị đắng, tính hàn, không độc (Khai Bảo Bản Thảo).

+Vị đắng, tính hàn (Trung Dược Học).

+Vị đắng, tính hàn (Đông Dược Học Thiết Yếu).

Lô hội, lo hoi, lohoi - vị thuốcQuy kinh:

+Vào kinh Can, Tâm, Tỳ (Trung Dược Học).

+Vào kinh Can, Tâm, Tỳ, Vị, Đại trường (Đông Dược Học Thiết Yếu).

Tham khảo:

+ “Lô hội tính hàn, có thể trừ nhiệt, vị đắng có thể tả nhiệt, táo thấp, sát trùng, à vị thuốc chủ yếu trừ nhiệt, sát trùng” (Bản Thảo Kinh Sơ).

+ “Lô hội là thuốc làm mát gan, sát trùng. Phàm bệnh có nhiệt thuộc tạng Can, dùng Lô hội là không do dự gì. Nhưng vì Lô hội vị rất đắng, khí rất hàn, các loại thuốc đắng hàn không vị nào bằng. Tác dụng của Lô hội là chủ thanh không chủ bổ. Nếu nội nhiệt mà khỏe thì dùng, nếu nội nhiệt mà tiêu chảy, ăn ít thì không dùng” (Bản Thảo Hối Ngôn).

+ “Lô hội ngoài khổ hàn, nhuận hạ, thanh nhiệt, sát trùng ra không chữa được gì khác những tính vị của nó rất đắng, rất lạnh liều lượng dùng ít là tốt. Lô hội nên dùng để làm viên, nếu cho vào thuốc sắc thì thuốc có vị đắng, mùi hôi khó ngửi, khó uống (Đông Dược Học Thiết Yếu)

Tính năng và tác dụng của Lô Hội - Phần II

I. Hình thái sinh học cây lô hội
- Tên gọi: lô hội (LH), nha đam, lưỡi hỗ, long tu có hơn 200 loài Việt Nam, thường gặp là Aloa Ferox, miền Bắc có Aloe Perfoliatab L.
- Aloe Vera, Aloe Barbadebsis, Aloe Vulgaris Lamk.
- Là thân cây hóa gỗ, ngắn, to, thô, lá không cuống, mọc thành vành rất khít, dầy, hình 3 cạnh, mép dày, có răng cưa, thô cứng và thưa, lá dài 30 – 50cm, rộng 5 – 10cm, dày 1–2cm. Hoa tự mọc thành chùm. Quả hình trứng.
- Cắt ngang là LH tiết ra chất nước cốt màu hơi vàng vị đắng có tác dụng như thuốc tẩy.
- Lớp trong ruột của lá trong suốt như thạch, mềm, không đắng, gọi là chất Gel hoặc nhày, đây là thành phần quan trọng nhất của Lô hội.
- Độ dinh dưỡng tốt nhất là khoảng 2 – 3 năm.

II. Thành phần hóa học
- Tinh dầu: màu vàng, cho mùi đặc biệt của LH.
- Polysaccharides: Cellulose, Glucose, L-rhamnose.
- Antraglucoside: Aloin là hoạt chất chủ yếu, có vị đắng, có tác dụng tẩy xổ, giải độc cho cơ thể.
- Prostaglandin: giúp chống viêm nhiễm dị ứng.
- Khoáng chất:Calci, Phospho, Đồng, Titanium…
- Vitamin: A, B1, B5, B6, B12, acid folic, C, E…
- Amino – acid: Lysine, Isoleucin, Phenylalanin…
- Enzymes: Oxidase, Amylase, Catalase, Lipase…

III. Quá trình sử dụng cây LH
Từ 1700 năm trước Công nguyên, con người đã biết sử dụng cây LH để trị bá bệnh như: da, lành vết thương. Sau đó, người ta đã dần dần phát hiện thêm nhiều tác dụng chữa bệnh khác của cây LH:
- 1930 – 1940: trị phỏng, mịn da, tăng cường sức khỏe.
- 1960 – 1970: trị loét dạ dày, làm lành các vết thương.
- 1981: Hội đồng Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ: Bảo vệ các viện bào chế các sản phẩm LH.
- 1986: hành loạt các sản phẩm được tổng hợp từ LH.

IV. Dược tính và tác dụng dược lý của cây LH

1. Dược tính theo Y học Cổ truyền
- LH có vị đắng, tính hàn.
- Vào 4 kinh: can, tỳ, vị, đại tràng.
- Có tác dụng thông đại tiện, mát huyết, hạ nhiệt.
- Kinh nghiệm trị cam tích, kinh giản trẻ em, trị táo bón, ăn uống không tiêu, giúp tiêu hóa, đắp ngoài trị phỏng, rôm sảy, lác…

2. Dược tính theo Y học Hiện đại
- Liều nhỏ (0,05 – 0,10g): có tác dụng bổ, giúp sự tiêu hóa, kích thích nhẹ niêm mạc ruột không cho cặn bã ở lâu trong ruột.
- Liều cao (4 – 5g): có tác dụng đẩy mạnh, nhưng tác dụng chậm, gây sự xung huyết nhất là ở ruột già, có tác dụng sau 10 – 15 giờ, phần mềm nhão, không lỏng.

3. Tác dụng dược lý theo Y học Hiện đại

a. Làm lành vết thương:
LH có chứa nhiều khoáng chất như Calci, Potassium, Kẽm… có chứa nhiều vitamin C và E. Các chất này là tiền chất cơ bản để đẩy nhanh tiến trình làm lành da. Calci giữ vai trò quan trọng trong hệ thống thần kinh và mô cơ, nó cũng là chất xúc tác chính trong tất cả các quá trình chữa lành vết thương.

b. Chống viêm nhiễm dị ứng:
LH có tác dụng làm lành vết đứt, vết loét, vết phỏng hay vết sưng do côn trùng cắn đốt trên da vì nó có chứa những hợp chất hữu cơ gồm vitamin, các hormon, chất Magnesium lactate… có tác dụng ức chế phản ứng Histamin, ức chế và loại trừ Bradykinin là những thành phần gây phản ứng dị ứng và viêm.

c. Chống sự lão hóa tế bào:
- LH có chứa Calci có liên quan đến tân dịch trong tế bào cơ thể, duy trì sự cân bằng giữa trong và ngoài tế bào, tạo ra các tế bào khỏe mạnh.
- LH có chứa 17 amino – acid cần thiết để tổng hợp protein và mô tế bào.
- LH có chứa các chất khoáng như Calci, Phospho, Đồng, Sắt, Magne, Potassium, Sodium… là các yếu tố cần thiết cho sự trao đổi chất và các hoạt động của tế bào.

d. Giải độc cho cơ thể:
- LH có chứa Potassium cải thiện và kích thích chức năng gan, thận, hai cơ quan chủ yếu của việc loại trừ chất độc trong cơ thể.
- LH có chứa Uronic acid, loại trừ chất độc trong tế bào.
- LH có phần chất xơ cuốn sạch các thành phần chất thải nằm kẹt trong các nếp gấp của ruột.

e. Sinh năng lượng và dinh dưỡng:
- LH có chứa Vitamin C thúc đầu quá trình trao đổi chất, sinh năng lượng cần thiết, và duy trì hoạt động miễn dịch giúp phòng được nhiều bệnh.
- LH có chứa các amino – acid để tạo protein giúp hình thành tế bào và mô.
- LH chứa các Enzym cần thiết để phân giải các chất đường, đạm và béo trong dạ dày và ruột.

f. Vai trò tá dược:
- LH có chứa chất Lignin, là chất giúp thấm sâu và luân chuyển cùng với các yếu tố khác mà nó liên kết, đây là lý do nhiều sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm pha trộn với LH.
- LH còn có polysaccharide, các chất khoáng, vitamin, amino acid… cùng với chất Lignintẩy sạch tế bào chết, kích thích tái sinh tế bào mới, và dinh dưỡng cho da.

V. Các ứng dụng điều trị trong lâm sàng
- Trị táo bón: bột LH, cao mật bò, bột cam thảo và tá dược; hay dùng: LH tươi 100g, đậu xanh cả vỏ 20g, đường cát 50g nấu ăn.
- Trị đau lưng: LH tươi 50g, đậu đen 50g, đường cát 100g nấu ăn.
- Trị mụn nhọt - Abces: giã nhuyễn cả lá lẫn vỏ đắp lên vùng sưng đỏ.
- Trị rôm sảy mụn: lấy nước cốt LH tươi thoa lên vùng da bệnh.

VI. Những điểm cần lưu ý khi sử dụng cây LH
- LH tươi dùng ngoài không hạn chế.
- LH tươi dùng nấu ăn tùy lượng.
- LH dùng làm thuốc: thích hợp cho người có thể tạng nhiệt, đối với người có thể tạng hàn (tiêu chảy, sợ lạnh, đau bụng)… phải thận trọng khi dùng.
- Trẻ em: phải thận trọng, chỉ dùng liều bằng ¼ người lớn.

Tác dụng của cây Lô Hội ( phần 1)1. LÔ HỘI DÙNG THEO KINH NGHIỆM DÂN GIAN

-Tại Nga, các phương thuốc dân gian cổ truyền thường dùng nước ép lô hội pha với mật ong làm thuốc trị ăn khó tiêu, trị cảm, lở miệng và dùng lá lô hội đắp lên vết thương. Còn nữ hoàng Cléopâtre của Ai Cập thì tin rằng nhan sắc của mình có được là nhờ gel Aloe vera.

-Sở dĩ có tên lô hội là vì nhựa cây thường được cô đặc lại, đóng thành bánh, có màu đen. Theo sách cổ, lô hội có vị đắng, tính hàn vào 4 kinh : can, tì, vị, đại tràng làm mát gan, hết nóng sốt, thông đại tiện. Từ lâu đã được dân gian biết dùng để trị mụn nhọt, trợ tiêu hóa, nhuận trường...

Làm thuốc theo kinh nghiệm dân gian

-Trị ăn mất ngon

-Trị táo bón nấu với đậu xanh và đường thành chè nhuận trường

-Trị các vết thương ngoài da

-Trị đỏ mắt : dùng phần thịt cắt từng lát mỏng, nhỏ đáp lên mi mắt, ngày 2-3 lần.

2. TÍNH CHẤT CỦA LÔ HỘI

Lô hội thường được trồng là Aloe perfoliata L. và Aloe maculata Forsk. Phần thịt của lá thường chứa hỗn hợp của các mucopolysaccharid, amino acid, hydroxyquinon, glucosid thiên nhiên và các khóang chất.

-Làm lành vết thương, chống viêm, điều hoà miễn dịch, nhuận trường, vì thế nếu dùng qua đường tiêu hóa nhiều có thể dẫn đến tiêu chảy.

-Dùng trong mỹ phẩm, Aloe làm ẩm da, dưỡng da, hồi phục những tế bào da bị tổn thương..

3. LÔ HỘI TRÊN THƯƠNG TRƯỜNG

Mỹ phẩm
-Kem dưỡng da, kem chống nhăn da, chống lão hóa làn da bằng cách phối hợp nhựa cây lô hội với vitamin A, E hoặc các chất chống nắng cản tia tử ngoại A, B trong ánh nắng mặt trời.

-Dầu gội đầu để khỏi làm khô da đầu do các hóa chất của dầu gội gây nên.

Nước giải khát
-Lô hội được sử dụng làm nước giải khát dưới dạng nước ép, nước tuyết nhỉ, cocktail với hàm lượng đáng kể vitamin, khoáng chất và hương vị thơm ngon.

Tuy nhiên cần nhớ rằng nước ép lô hội không dùng được cho phụ nữ có thai hoặc trong các trường hợp xuất huyết.

August 14, 2008

Địa chỉ ăn uốngTrà sữa Trân Châu

Trà Sữa Trân Châu 37 Đinh Tiên Hoàng
Trà Sữa Trân Châu 100 Cầu Gỗ
Trà Sữa Trân Châu 47 Lý Quốc Sư
Trà Sữa Trân Châu 4 Láng Hạ
Trà Sữa Trân Châu 41 Cầu Giấy
Trà Sữa Trân Châu 333 Cầu Giấy
Trà Sữa Trân Châu 11 Chùa Bộc
Trà Sữa Trân Châu 1 Nam Đồng
Trà Sữa Trân Châu 2 Cát Linh
Trà Sữa Trân Châu 307 Giảng Võ
Trà Sữa Trân Châu 130 Giảng Võ
Trà Sữa Trân Châu 92 Đại Cồ Việt
Trà Sữa Trân Châu 112 Trần Duy Hưng
Caramen 29 Hàng Than
Caramen - Sữa chua 47 Trần Quốc Toản
Sữa chua 31 Lò Đúc
Ô mai 11 Hàng Đường
Hoa quả dầm 15 Tô Tịch
Hoa quả dầm 41 Lý Quốc Sư

Quán Bia
Bia hơi Hà Nội-Hải Xồm 23 Nguyễn Đình Chiểu
Bia hơi Hà Nội-Hải Xồm 181 Giảng Võ
Bia hơi Hà Nội-Hải Xồm 22 Tăng Bạt Hổ
Bia hơi Hà Nội-Lan Chín 2 Tràng Tiền
Bia hơi Hà Nội-Lan Chín 1 Láng Hạ
Bia hơi Hà Nội-Tuấn Béo 64 Láng
Bia hơi Hà Nội-Cường Hói 1150 Láng
Bia hơi Hà Nội-Văn Lộc 1154 Láng
Bia hơi Hà Nội-Tốn Ngõ Thái Thịnh II
Bia hơi Hà Nội-Mạnh Tâm 134 Thái Thịnh
Bia hơi Hà Nội-Tám Béo 129 Nguyễn Trãi
Bia hơi Hà Nội-Dũng Râu 238 Nguyễn Trãi
Bia hơi Hà Nội-Thuỳ Linh 61 Lê Văn Lương
Bia hơi Hà Nội-Làn Sóng Xanh 233 Khâm Thiên
Bia hơi Hà Nội-Hải Đăng 254 Thuỵ Khuê
Bia hơi Hà Nội-Trần Khánh 181 Nguyễn Lương Bằng
Bia hơi Hà Nội Quán số 9 9 Trần Hưng Đạo
Bia hơi Hà Nội A15 Ngọc Khánh
Bia hơi Hà Nội 12 Tông Đản
Bia hơi Hà Nội 6 Chùa Bộc
Bia hơi Hà Nội 80 Trần Nhật Duật
Bia hơi Hà Nội 13 Văn Cao
Bia hơi Hà Nội 50 Bát Đàn
Bia hơi Hà Nội 437 Giải Phóng
Bia hơi Hà Nội 389 La Thành
Bia hơi Hà Nội 26 Tôn Đức Thắng
Bia hơi Hà Nội 19 Bùi Thị Xuân
Bia hơi Hà Nội 14 Đào Duy Anh
Bia hơi Hà Nội 132 Lê Duẩn
Bia hơi Hà Nội 108 Yết Kiêu
Bia hơi Hà Nội 292 Lạc Long Quân
Bia hơi Hà Nội 2 Bưởi
Bia hơi Hà Nội 34 Phan Đình Phùng
Bia hơi Hà Nội 280 Khâm Thiên
Bia hơi Hà Nội 1-5-7 Đào Duy Anh
Bia hơi Hà Nội 201 Trường Chinh
Bia hơi Hà Nội Cây Gạo 110 Trường Chinh
Bia hơi Hà Nội 65 Trần Nhân Tông
Bia hơi Hà Nội 151 Lê Duẩn
Bia hơi Hà Nội 53 Lê Đại Hành
Bia hơi Hà Nội 23 Đại Cồ Việt
Bia hơi Hà Nội 96 Thái Thịnh
Bia hơi Hà Nội 77 Đặng Văn Ngữ
Bia hơi Hà Nội 139 Đại La
Bia hơi Hà Nội 209 Phố Vọng
Bia hơi Hà Nội 34 Hoàng Quốc Việt
Bia hơi Hà Nội 114 Hoàng Quốc Việt
Bia hơi Hà Nội 120 Hoàng Quốc Việt
Bia hơi Hà Nội 339 Trần Khát Chân
Bia hơi Hà Nội 69 Sơn Tây
Bia hơi Hà Nội 107 Nguyễn Phong Sắc
Bia hơi Hà Nội 5 Ngọc Hà
Bia hơi Hà Nội 18 Lê Hồng Phong
Bia hơi Hà Nội 6 Thái Thịnh
Bia hơi Hà Nội 183 Hoàng Hoa Thám
Bia hơi Hà Nội 129 Văn Cao
Bia hơi Hà Nội 124 Hai Bà Trưng
Bia hơi Hà Nội 142 Định Công
Bia hơi Hà Nội 68 Thái Hà
Bia hơi Hà Nội 181 Đê La Thành
Núi Tản 179 Giảng Võ
Chương Dương Quán Lá 138 Nguyễn Văn Cừ
Ẩm thực Thủ đô 17 Lê Văn Lương
Legend bia 4 Vũ Ngọc PhanCác loại bánh
Bánh Cốm 11 Hàng Than
Bánh Cốm 22 Hàng Điếu
Bánh ngọt HongKong 2 Hàng Lược
Bánh ngọt HongKong 149 Giảng Võ
Bánh ngọt HongKong 17 Thụy Khuê
Bánh ngọt Hoàng Gia 136 Cầu Giấy
Bánh ngọt Bảo Ngọc 98 Hai Bà Trưng
Bánh ngọt Bảo Ngọc 68 Lê Duẩn
Bánh ngọt Bảo Ngọc 34 Liên Trì
Cửa hàng Bánh ngọt 4 Lê Trực
Cửa hàng Bánh ngọt 7 Đặng Văn Ngữ
Bánh ngọt Bùi Công Trung 20 Hàng Bồ
Bánh ngọt Trung Nguyên 290 Minh Khai
Bánh ngọt Như Lan 6 Chùa Bộc
Bánh ngọt Như Lan 517 Kim Mã
Bánh ngọt Pháp 16 Lý Nam Đế
Bánh ngọt Pháp Hatison 49 Cửa Đông
Bánh ngọt Châu âu 84 Thợ Nhuộm
Bánh ngọt Châu âu 64 Ngô Sỹ Liên
Bánh ngọt Hương Lan 517 Kim Mã
Bánh ngọt Gia Bảo 85 Hàng Điếu
Bánh ngọt Lộc Tài 76 Hàng Điếu
Bánh ngọt Song Ngọc 15 Hàng Thùng
Bánh ngọt Tây Đô 36 Đinh Liệt
Bánh ngọt Tây Đô 127, 158 Tôn Đức Thắng
Bánh ngọt Tây Đô 200 Thái Hà
Bánh trôi Tàu 30 Hàng Giấy
Bánh trôi Tàu 77 Trần Xuân Soạn
Bánh gối 52 Lý Quốc Sư
Bánh bao chiên 6 Nguyễn Trường Tộ
Bánh xèo 22 Hàng Bồ
Bánh Huế 6 Lý Thường Kiệt
Bánh rán mặn 52 Lý Quốc Sư
Bánh cốm Nguyên Ninh 11 Hàng Than
Bánh cốm Nguyên Ninh 22 Hàng Điếu
Bánh đúc 8 Lê Ngọc Hân

Bánh cuốn 17 Chả Cá
Bánh cuốn 17 Lương Văn Can
Bánh cuốn Kỳ Đồng 11 Tống Duy Tân
Bánh cuốn Kỳ Đồng 34 Kim Mã
Bánh cuốn 14 Bảo Khánh
Bánh cuốn 14 Hàng Gà
Bánh mỳ 16 Lãn Ông
Bánh mỳ 15 Hàng Cót
Bánh mỳ 2 Hàng Bạc
Bánh mỳ 1 Hàng Mành
Bánh mỳ 9 Yết Kiêu

Bánh mỳ Nguyên Sinh 17 Lý Quốc Sư
Bánh giò Chợ hôm (Phố Huế)
Bánh giò Chợ Ngã Tư Sở
Bánh giò Lương Định Của
Bánh dày giò tao Kiot số 2 Chợ Hôm
Bánh bao rán Tôn Đức Thắng
Bánh rán mặn Ngã tư Thuỵ Khuê - Lạc Lo

Bánh tôm Hồ Tây Ðường Thanh Niên

Bánh cuốn 14 Hàng Gà
Bánh cuốn 17 Lương Văn Can
Bánh cay Ngõ Tạm Thương

Quán Bún

Bún ốc Bà Sáu 73 Mai Hắc Ðế
Bún ốc 1 Phù Ðổng Thiên Vương
Bún chả hàng Mành 1 Hàng Mành
Bún chả Sinh Từ 80 Nguyễn Khuyến
Bún Ngan (Ngan Khoa) 73 Hai Bà Trưng
Bún Ngan 40 Mai Hắc Ðế
Bún Bò Nam Bộ 67 Hàng Ðiếu
Bún Bún Thang 29 Hàng Hành
Bún thang Bà Ẩm Cửa Nam
Bún riêu cua Cuối phố Phan Bội Châu
Bún riêu Thanh Hương
Bún đậu mắm tôm Phố Lò Sũ, ngõ Phát Lộc
Bún cá 5 Nguyễn Trường Tộ
Bún riêu cua đậu rán 20 Thi Sách

Món cá

Cá lăng Toàn Thắng 445 Bạch Đằng. 8261567.
Cá lăng Hồng Nhung, 34A Trần Phú. 8232463.
Cá lăng Việt trì, 588 Lạc Long Quân. 7184966.
Chả cá Lã Vọng, 14 Chả Cá. 8253929.
Lẩu cá kèo, Hàn Thuyên gần cây xăng.

Cơm

Cơm Việt Nam 44 Bùi Thị Xuân
Cơm phố 292 Lê Văn Hưu
Cơm tấm Sài Gòn 59 Tràng Thi
Cơm niêu 100 Lê Duẩn
Làng tôi 92 Lê Duẩn
Cơm cháy Hải Sâm 20 Hai Bà Trưng
Âu Lạc Cơm chay 15 Hàng Cót

Cơm chay nàng Tấm, 79A Trần Hưng Đạo. 8266140, 8266140

Cơm rang thập cẩm 20 Cấm Chỉ
Cơm Lam Pác Bó 437 Nghi Tàm

Cơm sườn chua ngọt 30 Cao Bá Quát
Bí đỏ 105 K1 Giảng Võ
Cơm Gà và Cá 9 Láng Hạ
Cơm rang thập cẩm Cấm Chỉ
Cơm rang thập cẩm ngã tư Ng.Thái Học-Văn Miếu
Cơm Nam Bộ 27 Tống Duy Tân

Cơm Rừng, 259 Âu Cơ. 7182929, 7183320

Cháo

Cháo trai 26 Trần Xuân Soạn
Cháo gà 45 Lý Quốc Sư
Cháo gà 7 Nhà Thờ
Cháo lòng 18 Hai Bà Trưng
Cháo lòng Chợ Đuổi- Lê Đại Hành
Cháo lòng 7 Lê Duẩn
Cháo tim gan 38 Trần Nhân Tông
Cháo tim gan 88 Hàng Bông
Cháo vịt 16 Lý Quốc Sư
Cháo vịt Ðê Tô Hoàng

Quán chè
Chè Thập cẩm 65 Hàng Điếu
Chè Thập cẩm 80 Hàng Điếu
Chè Thập cẩm 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm
Chè Thập cẩm Ngõ 72 Trần Hưng Đạo
Chè Sài Gòn 36 Tôn Thất Tùng
Chè Sài Gòn 63 Đường Thành
Chè Huế 15 Hàng Giấy
Chè Huế 10 Tạ Hiện
Chè Huế B3 Nguyễn Quý Đức
Chè cung đình Huế 336 Khâm Thiên

Thịt Gà

Gà Gà Chọi 600 Lạc Long Quân
Gà Tần 17 Tống Duy Tân
Quán Cây Si (Gà tần) 11 Tống Duy Tân
Gà ác 35 Tống Duy Tân
Gà quay 23 Tống Duy Tân
Gà Hàng Hòm
Gà nướng 10 Lý Văn Phúc
Chân gà Trung Tự Ðầu nhà B1 Trung Tự
Chân gà Ðầu ngõ chợ Tức Mạc
Khải bia (Gà đồng) 132 Lê Duẩn

Kem
Kem Tràng Tiền 35 Tràng Tiền
Băng Kỳ Lâm 19 Lê Quý Đôn
Kem Eliza 45 Nguyên Hồng
Kem NZ 39 Lý Thường Kiệt
Kem Việt Thành 3 Trúc Bạch
Kem Cool Teen 30 Phan Đình Phùng
Kem Phan Nam 44 Châu Long
Kem Bạch Dương 27 Phạm Hồng Thái
Kem Pháp 48 Lê Thái Tổ
Kem Ý 38 Lê Thái Tổ
Kem Thủy Tạ 2 Lê Thái Tổ
Kem Famous 43 Hai Bà Trưng
Kem Rán Bảo Ngọc 98 Hai Bà Trưng
Kem tự chọn 112 Cầu Gỗ
Kem xôi 8 Hai Bà Trưng

Quán lẩu
Lẩu Tứ Xuyên 63 Yên Phụ
Lẩu Trung Hoa 76 Nguyễn Hữu Huân
Lẩu dê Nhất Ly 1 Hàng Cót
Lẩu dê Nhất Ly 94 Thái Thịnh
Lẩu dê Nhất Ly 42 Nhà Chung
Lẩu dê Nhất Ly H1 Giải Phóng
Lẩu dê Ba Goòng 72 Lê Văn Lương
Lẩu dê Hương Sơn 93 Phùng Hưng
Lẩu dê Tứ Xuyên 816 Láng
Lẩu dê núi Ninh Bình 3 Nguyễn Văn Huyên
Lẩu dê núi Ninh Bình 125 Nguyễn Khang
Lẩu dê Cố Đô 33 Nguyễn Khang
Lẩu dê Dũng Râu 87 Láng Hạ
Lẩu dê Dũng Râu 291 Tô Hiệu
Danh Phương 284 Phố Vọng
Lẩu Nam Hải 109 B4 Phạm Ngọc Thạch
Lẩu Hải Anh 61 Phương Mai
Lẩu các loại 165 Phùng Hưng
Lẩu các loại 562 Nguyễn Trãi
Lẩu các loại 34 Nguyễn Chí Thanh
Lẩu các loại 68 Cao Bá Quát
Lẩu các loại 92 Thái Thịnh
Lẩu các loại 35 Dốc Tam Đa
Lẩu các loại 36 Phùng Hưng
Lẩu các loại 191 Bà Triệu Vincom T5
Lẩu các loại 3C Cát Linh
Lẩu các loại 28 Phùng Hưng
Lẩu các loại 77 Hàng Điếu
Lẩu Hải sản 521 Láng
Đức Huy 26 Nguyễn Chí Thanh
Lẩu cá Leo 655 Lạc Long Quân
Lẩu gà 149 Nguyễn Ngọc Nại
Lẩu nấm Trung Quốc 106 Yết Kiêu
Lẩu mắm 168 Láng
Lẩu mắm 130 Lê Duẩn

Thịt lợn

Lợn quay Sĩ Trung 97 Hàng Buồm
Lợn sữa quay 105 Hàng Buồm
Lợn sưa quay 108 Hàng Buồm
Lòng lợn 18 Hai Bà Trưng
Lòng lợn 21 Hàng Thùng
Lòng lợn - Tiết canh 7 Lê Duẩn
Lòng lợn 33 Hàm Long

Lươn
2. Quán Lươn, 210 Nghi Tàm 04-8294526
3. Quán Lươn, ngã tư Giảng võ và Đê La Thành.
4. Quán Lươn Nghệ An, đầu Hoàng Quốc Việt và Hoàng Hoa ThámQuán miến
Miến lươn 87 Hàng Ðiếu
Miến lươn 40 Mai Hắc Ðế
Miến lươn Cuối phố Yên Ninh
Miến lươn Nghệ An 112 Nghi Tàm
Bánh đa cua Ngã ba Đặng Tất - Quán Thánh
Mì vằn thắn Đinh Liệt
Mì vằn thắn Đình Ngang
Bún mọc 10 Bảo Khánh

Quán nhậu

Rượu dân tộc 11 Ngọc Khánh
Rượu dân tộc 32 Quán Sứ
Rượu dân tộc 16 Nguyễn Chí Thanh
Rượu dân tộc 69 Sơn Tây
Rượu dân tộc 142 Lê Duẩn
Rượu dân tộc-Quang Dũng 8 Phố Hạ Hồi
Rượu dân tộc-Hương Lúa 8 Hoàng Ngọc Phách
Thịt Hươu 119 Lạc Long Quân
Thịt Nai 34 Bà Triệu
Thịt thú rừng 292 Lạc Long Quân
Thịt Cá Sấu 524 Láng
Kỳ Đà nướng 55 Triệu Việt Vương
Kỳ Đà nướng Ngõ 16 Huỳnh Thúc Kháng
Chiều Quê 77 Hàng Chiếu
Chim Sáo 65 Ngõ Huế
Quán Nhậu 2D 2D Khâm Thiên
Lãng Tử Quán 7 Nguyễn Thượng Hiền
Lá Lúa 6 Ngô Thì Nhậm
ABC 33 Phan Đình Phùng
Ẩm thực Vân Hồ 229 Tây Sơn
Bê thui 39 Hàng Phèn
Bê thui 11 Lê Đại Hành
Bê Phúc Lộc Thọ 25 Láng Hạ
Sách bò 612 Lạc Long Quân
Bỏ tùng xẻo 12 Thái Hà

Nem-Nộm
Nem chua rán 33 Hàng Bông
Nem chua rán 123 Bùi Thị Xuân
Nem chua 8 Trần Xuân Soạn
Nem Phùng 30 Hàng Bún
Nem tai 49 Hàng Điếu
Nem tai Bốn mùa 95 Quán Thánh
Nem tai bà Luỹ 54 Trần Xuân Soạn
Nem tai bà Hồng 73 Cầu Gỗ
Nộm Bò Khô 25 Hồ Hoàn Kiếm
Quẩy nóng 82 Hàng Điếu
Quẩy nóng 2 Phan Bội Châu
Quẩy nóng 45 Cầu Gỗ
Nem chua-Bánh-Khoai chiên 47, 49 Trần Quốc Toản
Thịt xiên 26 Hàng Thiếc
Sườn rán 15 Lê Duẩn
Sườn nướng 11 Cửa Nam

Quán ốc

Ông già 31 Tô Ngọc Vân
Đức Mười 26 Liễu Giai
Ốc luộc lá chanh 7 Đinh Liệt
Ốc luộc, Ngao luộc, Sò huyết 19 Hoàng Ngọc Phách

Quán Ốc Nóng Lân Bình, ở 18 Hàng Bè

Ốc xào cả vỏ, Ngõ chợ Kim Liên.
Ốc xào kiểu Hải Phòng, Nguyễn Huy Thiệp (gần trường Ams, rẽ vào từ Kim Mã).
Ốc xào, Đê La Thành.
Ốc luộc, Núi Trúc, Lò Sũ, Liễu giai, khu bách Khoa (gần trường Thăng Long)

Quán Phở
Phở Cali 4 Hoàng Ngọc Phách
Phở 24 1 Hàng Khay
Phở 24 3 Thi Sách
Phở 24 191 Bà Triệu Vincom T5
Phở 24 45 Huỳnh Thúc Kháng
Phở 24 69 Tuệ Tĩnh
Phở 24 61 Văn Miếu
Phở 24 79 Trần Đăng Ninh
Phở 24 37 Phan Đình Phùng
Phở Ngon 25 Láng Hạ
Phở Vuông 44 Ngô Thì Nhậm
Phở Vuông 229 Giảng Võ
Phở Vui 13 Hàng Giầy
Phở Bát Đàn 49 Bát Đàn
Phở Lý Sáng 2 Hàng Gà
Phở Lân 20 Ông Ích Khiêm
Phở Thìn 8 Lê Trực
Phở Thìn 13 Lò Đúc
Phở gà 32 Lê Văn Hưu
Phở gà 12 Nam Ngư
Phở gà 1 Đỗ Hành
Phở gà 2 Nguyễn Du
Phở gà 42 Quán Thánh
Phở gà 23 Hai Bà Trưng
Phở gà 98 Yết Kiêu
Phở chua ngọt 17 Lương Văn Can
Phở chua ngọt 29 Lương Văn Can
Phở sốt vang 39 Tôn Đức Thắng
Phở sốt vang 7 Nam Ngư
Phở hải sản 194 Nghi Tàm
Phở xào 47 Bát Đàn

Phở bò 30 Nguyên Hồng
Phở bò 33 Lê Đại Hành
Phở bò 9 Thợ Nhuộm
Phở bò 2 Lý Quốc Sư
Phở bò 28 Lý Quốc Sư
Phở bò 105 Trường Chinh
Phở bò 75 Đại Cồ Việt

Rắn
1. Lệ Mật, Gia Lâm, Hà Nội. Toàn quán gia truyền. Rượu ngọc xà, rượu mật, tim rắn còn đập, rượu nọc rắn .
2. Thịt rắn, Nguyễn Văn Dực Lệ Mật 8272891

Thịt Chó
Thịt chó Vân Đình 489 Lạc Long Quân
Thịt chó Kinh Kỳ 329 Cầu Giấy
Thịt chó Việt Trì 187 Nguyễn Chí Thanh
Thịt chó Việt Trì 326 Nguyễn Trãi
Thịt chó Việt Trì 318 Cầu Giấy
Thịt chó Đảo Hải Âm 207 Hoàng Quốc Việt
Thịt chó Chiếu Hoa 5 Giáp Nhất
Thịt chó 17 Vương Thừa Vũ
Thịt chó 7-35-37-43-47-61 Tam Trinh
Thịt chó 1 Núi Trúc


Quán thịt vịt
Vịt quay Hồng Kông 4 Hoàng Ngọc Phách
Vịt quay Quảng Đông 17 Khâm Thiên
Vịt cỏ Vân Đình 794 Láng
Vịt cỏ Vân Đình 15 Lê Duẩn
Vịt cỏ Vân Đình 800 Láng
Vịt cỏ Vân Đình 54 Nguyễn Quốc Hoàn
Vịt cỏ Vân Đình 810 Láng

Xôi

Xôi Yến 35 Nguyễn Hữu Huân
Xôi patê 4 Cấm Chỉ
Xôi patê 203 Hàng Bông
Xôi gia truyền 14 Hàng Gà
Xôi Vân Anh: lạc, đỗ, gấc, xéo 35 Nguyễn Trãi
Xôi lạc, đỗ, gấc, xéo 58 Nguyên Hồng
Xôi lạc, đỗ, thịt 552 Đê La Thành
Xôi lạc, đỗ, thịt 41 Đường Thành
Xôi giò bò, lụa, thịt, trứng 31 Lê Đại Hành

Quán ăn Trung Hoa

1. Đông Kinh, 73 Cầu Gỗ. 9260801, 9260801.
2. Lẩu Tứ xuyên, 63 Yên Phụ. 7140289.
3. Tao Li Nikko, 84 Trần Nhân Tông. 8223535, 8223555.
4. Silk Road Daewoo, 360 Kim Mã. 8315000, 8315558.
5. Lẩu Trung Hoa, 76 Nguyễn Hữu Huân. 9260998.
6. Đệ Nhất, 12 Tràng Thi. 8240060, 8240835.
7. Cẩm Chân, 164 Thái Hà. 8573495.
8. Châu Giang, 18 Yết Kiêu. 8215650.
9. Sinh Châu, 75 Lý Thường Kiệt. 8246629.
10. Ming Palace Sofitel Plaza Hotel, 1 Thanh Niên. 8238888, 8293888.
11. Lee Man Fong Hozison Hotel, 40 Cát Linh. 7330808, 7330888.
12. Hanoi Hotel, D8 Giảng Võ. 8452270.
13. Turtle Hilton Hanoi Opera, 1 Lê Thánh Tông. 9330500, 9330530.
14. Spice Garden Sofitel Metropole Hotel, 15 Ngô Quyền. 8266919, 8266920.
15. Mother`s Pride, Bà Triệu.
16. Thăng Long Xanh, 15-17 Ngọc Khánh. 8452564.
17. Chinese - Chau giang Rest, 18 Yết Kiêu.
18. Chinese - Hanoi Garden, 36 Hàng Mành.
19. Chinese - Ming place, 1 Thanh Niên.
20. Chinese - Quán Gió mới.
21. Chinese - Vạn Tuế, 16 Láng Hạ.Quán ăn Âu

1. Pepperonis, 29 Lý Quốc Sư. 9285246.
2. Hoa Quỳnh Al Fresco`s, 23L Hai Bà Trưng. 9781241, 9780007.
3. Hot Rock Cafe, 117 A1 Giảng Võ. 8445661, 8463451.
4. Bít tết Lợi, Hàng Buồm.
5. Legends Beer, 4 Vũ Ngọc Phan. 7761666, 7761642.
6. Bánh mỳ Nguyên Sinh, 17 Lý Quốc Sư.
7. Chiến Béo, 192 Nghi Tàm. 7161461.
8. No Noodles, 20 Nhà Chung. 9285969.
9. Osteria Il Grill, 116 Bà Triệu. 8227720.
10. The Restaurant Press Club, 59A Lý Thái Tổ. 9340888, 9340899.
11. Chez Manon Hilton Hanoi Opera, 1 Lê Thánh Tông. 9330500/1657 9330530.
12. Met Pub Sofitel Metropole Hotel, 15 Ngô Quyền. 8266919, 8266920.
13. Au Delice 17 Tông Đản. 9345238, 9345238.
14. Western Café, 114 Hàng Bạc. 8242965.
15. Mediterraneo, 23 Nhà Thờ. 8266288. .

Quán ăn Thái .

1. Bann Thai, 3B Chả Cá. 8288588, 8283503.
2. Bangkok Hanoi, 52A Lý Thường Kiệt. 9345598, 9345598.
3. Tám Tư, 84 Lý Thường Kiệt. 9421682.
4. Siam Corner Oriental Park ,33 Tây Hồ. 8291200, 8292053.
5. Lotus Melia Hanoi, 44 Lý Thường Kiệt. 9343343, 9343344.

Quán ăn Nhật

1. Sakura, 17 Tràng Thi. 8257565.
2. Edo Daewoo, 360 Kim Mã. 8315000, 8315558.
3. BenKay Nikko, 84 Trần Nhân Tông. 8223535, 8223555.
4. Ohan, 322 Bà Triệu. 8216033.
5. Akatonbo V Tower, 646 Kim Mã. 7664604.
6. Fuji, 13 Đinh Lễ. .

Quán ăn Ý .

1. A Little Italian, 78 Thợ Nhuộm. 8315000, 8315558.
2. La Paix Daewoo, 360 Kim Mã.
3. International. 8245359, 8251905.
4. Tandoor 24, Hàng Bè. 8223535, 8223555.
5. La Brasserie Nikko, 84 Trần Nhân Tông. 8238888/5311, 8293888.
6. La Brasserie Tatler Sofitel Plaza Hotel, 1 Thanh Niên. 8315000, 8315558.
7. Promanade Daewoo, 360 Kim Mã. 8514479.
8. Tex Mex, 112 K1 Giảng Võ. 8284423.
9. Old Piano Restaurant & Bar, 50 Hàng Vải.

Quán ăn Hàn Quốc

1. Lẩu South Korea - Phía trong khách san Thượng mại - Đường Ngọc Khánh.
Quán ăn Nga
2. Little Dream, 9 Phạm Sư Mạnh.
3. Salsluck, 11Ngọc Khánh. Đường Ngọc Khánh, đối diện chéo từ DSQ Thuỵ Điển. Rất sành điệu, rượu thuốc gia truyền, uống say được.

Từ vựng tiếng Anh qua thơ

Long dài, short ngắn, tall cao
Here đây, there đó, which nào, where đâu
Sentence có nghĩa là câu
Lesson bài học, rainbow cầu vồng

Husband là đức ông chồng
Daddy cha bố, please don't xin đừng
Darling tiếng gọi em cưng
Merry vui thích, cái sừng là horn

Rách rồi xài đỡ chữ torn
To sing là hát, a song một bài
Nói sai sự thật to lie
Go đi, come đến, một vài là some

Đứng stand, look ngó, lie nằm
Five năm, four bốn, hold cầm, play chơi
One life là một cuộc đời
Happy sung sướng, laugh cười, cry kêu

Lover tạm dịch ngừơi yêu
Charming duyên dáng, mỹ miều graceful
Mặt trăng là chữ the moon
World là thế giới, sớm soon, lake hồ

Dao knife, spoon muỗng, cuốc hoe
Đêm night, dark tối, khổng lồ giant
Fund vui, die chết, near gần
Sorry xin lỗi, dull đần, wise khôn

Burry có nghĩa là chôn
Our souls tạm dịch linh hồn chúng ta
Xe hơi du lịch là car
Sir ngài, Lord đức, thưa bà Madam

Thousand là đúng... mười trăm
Ngày day, tuần week, year năm, hour giờ
Wait there đứng đó đợi chờ
Nightmare ác mộng, dream mơ, pray cầu

Trừ ra except, deep sâu
Daughter con gái, bridge cầu, pond ao
Enter tạm dịch đi vào
Thêm for tham dự lẽ nào lại sai

Shoulder cứ dịch là vai
Writer văn sĩ, cái đài radio
A bowl là một cái tô
Chữ tear nước mắt, tomb mồ, miss cô

Máy khâu dùng tạm chữ sew
Kẻ thù dịch đại là foe chẳng lầm
Shelter tạm dịch là hầm
Chữ shout là hét, nói thầm whisper

What time là hỏi mấy giờ
Clear trong, clean sạch, mờ mờ là dim
Gặp ông ta dịch see him
Swim bơi, wade lội, drown chìm chết trôi

Mountain là núi, hill đồi
Valley thung lũng, cây sồi oak tree
Tiền xin đóng học school fee
Yêu tôi dùng chữ love me chẳng lầm

To steal tạm dịch cầm nhầm
Tẩy chay boycott, gia cầm poultry
Cattle gia súc, ong bee
Something to eat chút gì để ăn

Lip môi, tongue lưỡi, teeth răng
Exam thi cử, cái bằng licence...
Lovely có nghĩa dễ thương
Pretty xinh đẹp thường thường so so

Lotto là chơi lô tô
Nấu ăn là cook, wash clothes giặt đồ
Push thì có nghĩa đẩy, xô
Marriage đám cưới, single độc thân

Foot thì có nghĩa bàn chân
Far là xa cách còn gần là near
Spoon có nghĩa cái thìa
Toán trừ subtract, toán chia divide

Dream thì có nghĩa giấc mơ
Month thì là tháng, thời giờ là time
Job thì có nghĩa việc làm
Lady phái nữ, phái nam gentleman

Close friend có nghĩa bạn thân
Leaf là chiếc lá, còn sun mặt trời
Fall down có nghĩa là rơi
Welcome chào đón, mời là invite

Short là ngắn, long là dài
Mũ thì là hat, chiếc hài là shoe
Autumn có nghĩa mùa thu
Summer mùa hạ, cái tù là jail

Duck là vịt, pig là heo
Rich là giàu có, còn nghèo là poor
Crab thì có nghĩa con cua
Church nhà thờ đó, còn chùa temple

Aunt có nghĩa dì, cô
Chair là cái ghế, cái hồ là pool
Late là muộn, sớm là soon
Hospital bệnh viẹn, school là trường

Dew thì có nghĩa là sương
Happy vui vẻ, chán chường weary
Exam có nghĩa kỳ thi
Nervous nhút nhát, mommy mẹ hiền.

Region có nghĩa là miền,
Interupted gián đoạn còn liền next to.
Coins dùng chỉ những đồng xu,
Còn đồng tiền giấy paper money.

Here chỉ dùng để chỉ tại đây,
A moment một lát còn ngay ringht now,
Brothers-in-law đồng hao.
Farm-work đòng áng, đồng bào Fellow-countryman

Narrow-minded chỉ sự nhỏ nhen,
Open-hended hào phóng còn hèn là mean.
Vẫn còn dùng chữ still,
Kỹ năng là chữ skill khó gì!

Gold là vàng, graphite than chì.
Munia tên gọi chim ri
Kestrel chim cắt có gì khó đâu.
Migrant kite là chú diều hâu
Warbler chim chích, hải âu petrel

Stupid có nghĩa là khờ,
Đảo lên đảo xuống, stir nhiều nhiều.
How many có nghĩa bao nhiêu.
Too much nhiều quá, a few một vài

Right là đúng, wrong là sai
Chess là cờ tướng, đánh bài playing card
Flower có nghĩa là hoa
Hair là mái tóc, da là skin

Buổi sáng thì là morning
King là vua chúa, còn Queen nữ hoàng
Wander có nghĩa lang thang
Màu đỏ là red, màu vàng yellow

Yes là đúng, không là no
Fast là nhanh chóng, slow chậm rì
Sleep là ngủ, go là đi
Weakly ốm yếu healthy mạnh lành

White là trắng, green là xanh
Hard là chăm chỉ , học hành study
Ngọt là sweet, kẹo candy
Butterfly là bướm, bee là con ong

River có nghĩa dòng sông
Wait for có nghĩa ngóng trông đợi chờ
Dirty có nghĩa là dơ
Bánh mì bread, còn bơ butter

Bác sĩ thì là doctor
Y tá là nurse, teacher giáo viên
Mad dùng chỉ những kẻ điên,
Everywhere có nghĩa mọi miền gần xa.

A song chỉ một bài ca.
Ngôi sao dùng chữ star, có liền!
Firstly có nghĩa trước tiên
Silver là bạc, còn tiền money

Biscuit thì là bánh quy
Can là có thể, please vui lòng
Winter có nghĩa mùa đông
Iron là sắt còn đồng copper

Kẻ giết người là killer
Cảnh sát police, lawyer luật sư
Emigrate là di cư
Bưu điện post office, thư từ là mail

Follow có nghĩa đi theo
Shopping mua sắm còn sale bán hàng
Space có nghĩa không gian
Hàng trăm hundred, hàng ngàn thousand

Stupid có nghĩa ngu đần
Thông minh smart, equation phương trình
Television là truyền hình
Băng ghi âm là tape, chương trình program

Hear là nghe watch là xem
Electric là điện còn lamp bóng đèn
Praise có nghĩa ngợi khen
Crowd đông đúc, lấn chen hustle

Capital là thủ đô
City thành phố, local địa phương
Country có nghĩa quê hương
Field là đồng ruộng còn vườn garden

Chốc lát là chữ moment
Fish là con cá, chicken gà tơ
Naive có nghĩa ngây thơ
Poet thi sĩ, great writer văn hào

Tall thì có nghĩa là cao
Short là thấp ngắn, còn chào hello
Uncle là bác, elders cô.
Shy mắc cỡ, coarse là thô.

Come on có nghĩa mời vô,
Go away đuổi cút, còn vồ pounce.
Poem có nghĩa là thơ,
Strong khoẻ mạnh, mệt phờ dog-tiered.

Bầu trời thường gọi sky,
Life là sự sống còn die lìa đời
Shed tears có nghĩa lệ rơi
Fully là đủ, nửa vời by halves

Ở lại dùng chữ stay,
Bỏ đi là leave còn nằm là lie.
Tomorrow có nghĩa ngày mai
Hoa sen lotus, hoa lài jasmine

Madman có nghĩa người điên
Private có nghĩa là riêng của mình
Cảm giác là chữ feeling
Camera máy ảnh hình là photo

Động vật là animal
Big là to lớn, little nhỏ nhoi
Elephant là con voi
Goby cá bống, cá mòi sardine

Mỏng mảnh thì là chữ thin
Cổ là chữ neck, còn chin cái cằm
Visit có nghĩa viếng thăm
Lie down có nghĩa là nằm nghỉ ngơi

Mouse con chuột, bat con dơi
Separate có nghĩa tách rời, chia ra
Gift thì có nghĩa món quà
Guest thì là khách chủ nhà house owner

Bệnh ung thư là cancer
Lối ra exit, enter đi vào
Up lên còn xuống là down
Beside bên cạnh, about khoảng chừng

Stop có nghĩa là ngừng
Ocean là biển, rừng là jungle
Silly là kẻ dại khờ,
Khôn ngoan smart, đù đờ luggish

Hôn là kiss, kiss thật lâu.
Cửa sổ là chữ window
Special đặc biệt normal thường thôi
Lazy... làm biếng quá rồi
Ngồi mà viết tiếp một hồi die soon
Hứng thì cứ việc go on,
Còn không stop ta còn nghỉ ngơi![/COLOR]

Nguồn : Làng Xitrum

August 13, 2008

Tổng quan về Firewall

Firewall là gì ?
Thuật ngữ Firewall có nguồn gốc từ một kỹ thuật thiết kế trong xây dựng để ngăn chặn, hạn chế hỏa hoạn. Trong công nghệ thông tin, Firewall là một kỹ thuật được tích hợp vào hệ thống mạng để chống sự truy cập trái phép, nhằm bảo vệ các nguồn thông tin nội bộ và hạn chế sự xâm nhâp không mong muốn vào hệ thống. Firewall được miêu tả như là hệ phòng thủ bao quanh với các “chốt” để kiểm soát tất cả các luồng lưu thông nhập xuất. Có thể theo dõi và khóa truy cập tại các chốt này.

Các mạng riêng nối với Internet thường bị đe dọa bởi những kẻ tấn công. Để bảo vệ dữ liệu bên trong người ta thường dùng firewall. Firewall có cách nào đó để cho phép người dùng hợp đi qua và chặn lại những người dùng không hợp lệ.
Firewall có thể là thiết bị phần cứng hoặc chương trình phần mềm chạy trên host bảo đảm hoặc kết hợp cả hai. Trong mọi trường hợp, nó phải có ít nhất hai giao tiếp mạng, một cho mạng mà nó bảo vệ, một cho mạng bên ngoài. Firewall có thể là gateway hoặc điểm nối liền giữa hai mạng, thường là một mạng riêng và một mạng công cộng như là Internet. Các firewall đầu tiên là các router đơn giản.

Chức năng của Firewall
Chức năng chính của Firewall là kiểm soát luồng thông tin từ giữa Intranet và Internet. Thiết lập cơ chế điều khiển dòng thông tin giữa mạng bên trong (Intranet) và mạng Internet.
• Cho phép hoặc cấm những dịch vụ truy cập ra ngoài.
• Cho phép hoặc cấm những dịch vụ từ ngoài truy cập vào trong.
• Theo dõi luồng dữ liệu mạng giữa Internet và Intranet
• Kiểm soát địa chỉ truy nhập, cấm địa chỉ truy nhập
• Kiểm soát người sử dụng và việc truy cập của người sử dụng. Kiểm soát nội dung thông tin lưu chuyển trên mạng.
Một firewall khảo sát tất cả các luồng lưu lượng giữa hai mạng để xem nó có đạt chuẩn hay không. Nếu nó đạt, nó được định tuyến giữa các mạng, ngược lại nó bị hủy. Một bộ lọc firewall lọc cả lưu lượng ra lẫn lưu lượng vào. Nó cũng có thể quản lý việc truy cập từ bên ngoài vào nguồn tài nguyên mạng bên trong. Nó có thể được sử dụng để ghi lại tất cả các cố gắng để vào mạng riêng và đưa ra cảnh báo nhanh chóng khi kẻ thù hoặc kẻ không được phân quyền đột nhập. Firewall có thể lọc các gói dựa vào địa chỉ nguồn, địa chỉ đích và số cổng của chúng. Điều này còn được gọi là lọc địa chỉ. Firewall cũng có thể lọc các loại đặc biệt của lưu lượng mạng. Điều này được gọi là lọc giao thức bởi vì việc ra quyết định cho chuyển tiếp hoặc từ chối lưu lượng phụ thuộc vào giao thức được sử dụng, ví dụ HTTP, FTP hoặc Telnet. Firewall cũng có thể lọc luồng lưu lượng thông qua thuộc tính và trạng thái của gói.
Một số firewall có chức năng thú vị và cao cấp, đánh lừa được những kẻ xâm nhập rằng họ đã phá vỡ được hệ thống an toàn. Về cơ bản, nó phát hiện sự tấn công và tiếp quản nó, dẫn dắt kẻ tấn công đi theo bằng tiếp cận “nhà phản chiếu” (hall of mirrors). Nếu kẻ tấn công tin rằng họ đã vào được một phần của hệ thống và có thể truy cập xa hơn, các hoạt động của kẻ tấn công có thể được ghi lại và theo dõi.
Nếu có thể giữ kẻ phá hoại trong một thời gian, người quản trị có thể lần theo dấu vết của họ. Ví dụ, có thể dùng lệnh finger để theo vết kẻ tấn công hoặc tạo tập tin “bẫy mồi” để họ phải mất thời gian truyền lâu, sau đó theo vết việc truyền tập tin về nơi của kẻ tấn công qua kết nối Internet.

Nguyên lý hoạt động của Firewall
Firewall hoạt động chặt chẽ với giao thức TCP/IP, vì giao thức này làm việc theo thuật tón chia nhỏ các dữ liệu nhận được từ các ứng dụng trên mạng, hay nói chính xác hơn là các dịch vụ chạy trên các giao thức (Telnet, SMTP, DNS, SMNP, NFS …) thành các gói dữ liệu (data packets) rồi gán cho các packet này những địa chỉ có thể nhận dạng, tái lập lại ở đích cần gửi đến, do đó các loại Firewall cũng liên quan rất nhiều đến các packet và những con số địa chỉ của chúng.
Bộ lọc packet cho phép hay từ chối mỗi packet mà nó nhận được. Nó kiểm tra toàn bộ đoạn dữ liệu để quyết định xem đoạn dữ liệu đó có thỏa mãn một trong số các luật lệ của lọc packet hay không. Các luật lệ lọc packet này là dựa trên các thông tin ở đầu mỗi packet (header), dùng để cho phép truyền các packet đó ở trên mạng. Bao gồm:
• Địa chỉ IP nơi xuất phát (Source)
• Địa chỉ IP nơi nhận ( Destination)
• Những thủ tục truyền tin (TCP, UDP, ICMP, IP tunnel …)
• Cổng TCP/UDP nơi xuất phát
• Cổng TCP/UDP nơi nhận
• Dạng thông báo ICMP
• Giao diện packet đến
• Giao diện packet đi
Nếu packet thỏa các luật lệ đã được thiết lập trước của Firewall thì packet đó được chuyển qua, nếu không thỏa thì sẽ bị loại bỏ. Việc kiểm soát các cổng làm cho Firewall có khả năng chỉ cho phép một số loại kết nối nhất định được phép mới vào được hệ thống mạng cục bộ. Cũng nên lưu ý là do việc kiểm tra dựa trên header của các packet nên bộ lọc không kiểm soát được nội dụng thông tin của packet. Các packet chuyển qua vẫn có thể mang theo những hành động với ý đồ ăn cắp thông tin hay phá hoại của kẻ xấu. Trong các phần sau chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các kỹ thuật để vượt tường lửa.

Firewall trong các mô hình mạng OSI và TCP/IP
Firewall hoạt động ở các lớp khác nhau sử dụng các chuẩn khác nhau để hạn chế lưu lượng. Lớp thấp nhất mà firewall hoạt động là lớp 3. Trong mô hình OSI đây là lớp mạng. Trong mô hình TCP/IP đây là lớp IP (Internet Protocol). Lớp này có liên quan tới việc định tuyến các gói tới đích của chúng. Ở lớp này, một firewall có thể xác định rằng một gói từ một nguồn đáng tin cậy, nhưng không xác định gói chứa những gì. Ở lớp transport, firewall biết một ít thông tin về gói và có thể cho phép hoặc từ chối truy cập dựa vào các tiêu chuẩn. Ở lớp ứng dụng, firewall biết nhiều về những gì đang diễn ra và có sự lựa chọn trong việc gán quyền truy cập.

IP spoofing (sự giả mạo IP)
Nhiều firewall nghiên cứu các địa chỉ IP nguồn của các gói để xác nhận nếu chúng hợp lý. Một firewall có thể cho phép luồng lưu thông nếu nó đến từ một host đáng tin cậy. Một cracker giả mạo địa chỉ IP nguồn của các gói gửi tới firewall. Nếu firewall nghĩ rằng các gói đến từ một host tin cậy, nó có thể cho chúng đi qua trừ khi một vài chuẩn khác không thỏa. Tất nhiên cracker muốn tìm hiểu về luật của firewall để khai thác vào điểm yếu này.
Một biện pháp hiệu quả chống lại sự giả mạo IP là việc sử dụng giao thức mạng riêng ảo (Virtual Private Network - VPN) như là IPSec. Biện pháp này đòi hỏi việc mã hóa dữ liệu trong các gói cũng như địa chỉ nguồn. Phần mềm hoặc phần sụn VPN giải mã gói và địa chỉ nguồn để tiến hành một cuộc kiểm tra (checksum). Nếu cả dữ liệu lẫn địa chỉ nguồn đã bị giả mạo thì gói sẽ bị hủy.

IPSec
IPSec có vai trò rất quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề mà chúng ta cố giải quyết nó với firewall.
IPSec (IP Security) đề ra một tập các chuẩn được phát triển bởi Internet Engineering Tast Force (IETF). IPSec giải quyết hai vấn đề gây hại cho bộ giao thức IP: Sự xác thực host-to-host (cho các host biết là chúng đang nói chuyện với nhau mà không phải là sự giả mạo) và việc mã hóa (ngăn chặn những kẻ tấn công xem dữ liệu trong luồng lưu lượng giữa hai máy).
Đây là các vấn đề mà firewall cần giải quyết. Mặc dù firewall có thể làm giảm nguy cơ tấn công trên Internet mà không cần sự xác thực và mã hóa, nhưng vẫn còn hai vấn đề lớn ở đây: tính toàn vẹn và sự riêng tư của thông tin đang truyền giữa hai host và sự giới hạn trong việc đặt ra các loại kết nối giữa các mạng khác nhau. IPSec giúp giải quyết các vấn đề này.
Có vài khả năng đặc biệt khi chúng ta xem xét sự kết hợp giữa các firewall với các host cho phép IPSec. Cụ thể là, VPN, việc lọc gói tốt hơn (lọc những gói mà có tiêu đề xác thực IPSec), và các firewall lớp ứng dụng sẽ cung cấp sự xác minh host tốt hơn bằng cách sử dụng tiêu đề xác thực IPSec thay cho “just trusting” địa chỉ IP hiện tại.

Lợi ích của firewall
Bất kỳ ai chịu trách nhiệm cho mạng riêng kết nối với mạng công cộng đều cần sự bảo vệ của firewall. Ngoài ra, bất kỳ ai kết nối máy tính với Internet thông qua modem nên có phần mềm firewall cá nhân. Nhiều người dùng Internet thông qua việc quay số tin tưởng rằng tình trạng nặc danh sẽ bảo vệ họ. Họ nghĩ rằng không có sự xâm nhập nguy hiểm nào làm hại máy tính của họ. Những người dùng quay số trở thành những nạn nhân của các cuộc tấn công nguy hiểm, đôi khi họ phải cài lại hệ điều hành. Những kẻ chơi khăm có thể dùng các robot tự động quét các IP ngẫu nhiên và tấn công bất cứ khi nào thời cơ đến với nó.
Firewall bảo vệ các mạng cục bộ từ những kẻ tấn công từ Internet.
Firewall cho phép các nhà quản trị mạng đề ra nhiều loại truy cập tới các dịch vụ Internet để các user LAN lựa chọn. Sự lựa chọn này là một phần cốt yếu của bất kỳ chương trình quản trị thông tin nào, và không chỉ bảo vệ thông tin riêng mà còn biết được những ai đã truy cập và đã làm gì.

Các kiểu khác nhau của firewall
Firewall được thiết kế theo hai tiếp cận:
• Strip search (khám xét tận đáy): Khi người dùng muốn đăng nhập vào hệ thống đều phải qua strip search.
• Proxy service (dịch vụ ủy thác): Trong trường hợp gắt gao hơn, người quản trị không muốn cho hệ thống tiếp xúc trực tiếp với người dùng, khi đó người quản trị giả lập một hệ thống tương tự như cũ để tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Hệ thống giả lập này chuyển tin qua lại giữa hai bên và làm dịch vụ ủy thác. Proxy service hoạt động như là người đại diện cho những người dùng cần truy cập hệ thống ở phía bên kia firewall.
Firewall lọc gói (packet-filtering) dùng phương pháp strip search. Các gói dữ liệu trước hết được kiểm tra, sau đó được trả lại hoặc cho phép đi vào theo một số điều kiện nhất định.
Còn một phương pháp thứ ba gọi là giám sát trạng thái (stateful inspection). Phương pháp này nhớ các đặc trưng của bất cứ người nào rời khỏi hệ thống và chỉ cho phép quay trở lại theo những đặc trưng này.

Firewall logs
Có rất nhiều thông tin quan trọng trong Firewall’s log.
Luồng lưu lượng di chuyển qua firewall là một phần của một kết nối. Một kết nối có 2 thành phần cơ bản: một cập địa chỉ IP và một cập cổng. Địa chỉ IP nhận dạng mỗi máy. Số cổng nhận dạng các dịch vụ hoặc các ứng dụng được sử dụng.
Ví dụ, khi chúng ta kết nối tới www.igate.vn, sẽ có một log entry trong firewall log. Khi đó, địa chỉ IP của chúng ta là địa chỉ nguồn và địa chỉ IP của www.igate.vn là địa chỉ đích. Số cổng đích sẽ là cổng 80 (cổng chuẩn được sử dụng cho http).
Biết được số cổng kết hợp với các dịch vụ giúp nhận dạng hành động hiểm độc gây ra trên firewall.
Với sự hiểu biết tốt về các cổng và các ứng dụng kết hợp với chúng, đã đến lúc bắt đầu nhìn vào firewall logs cho các hoạt động cụ thể. Laura Taylor đề ra các mục chung để tìm kiếm trong một firewall’s logs:
• Địa chỉ IP bị loại bỏ.
• Các login không thành công.
• Hoạt động hướng ngoại từ các server bên trong. Nếu có lưu lượng từ một server bên trong, việc hiểu biết hoạt động thông thường trên server đó sẽ giúp người quản trị xác định rằng server đó đã được thỏa hiệp.
• Các gói định tuyến nguồn. Nó ám chỉ rằng một ai đó đang cố gắng truy cập vào mạng nội bộ.